lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Koksnes granulu ražotnes izveide Daugavpilī (SIA „Baltic Pellets Energy” )

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Koksnes granulu ražotnes izveide.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Daugavpils, Dunduru iela 5D (kadastra numurs 0500 020 1703).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros darbības norises vietā plānots izveidot koksnes granulu ražotni. Paredzētās darbības norises vietā plānots veikt izejmateriālu – koksnes apstrādi, kas ietver mizošanu, smalcināšanu, žāvēšanu, un gatavās produkcijas – granulu ražošanu. Saražotās produkcijas (granulu) apjoms plānots 190000t/gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 2)punkts, 11.panta 1)punkta a), b), d), e), f) apakšpunkts, 2)punkta e)apakšpunkts, 3)punkta a), b), c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.1 pants.

Baltic Pellets Energy SIA, 18.novembra iela 319C, Daugavpils, LV – 5413
05.02.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
23.03.2015
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
15.07.2015
24.02.2017
03.06.2015 Daugavpils pilsētas domē
23.03.2016 Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas dome 2017.gada 23.martā pieņemusi Lēmumu nr.142 (prot.7. 40.§) "Par SIA “Baltic Pellets Energy” paredzētās darbība akceptēšnu".

16.01.2017. Birojā iesniegta SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizētā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam.

15.07.2016. Pieprasīta papildus informācija.

12.05.2016. Birojā iesniegta SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums  par SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums par SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam koksnes granulu ražotnes izveidei Daugavpilī pieejama šeit

Lēmums par grozījumiem Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam koksnes granulu ražotnes izveidei Daugavpilī pieejama šeit

Paziņojums par SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.