lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradne “Akmensdzirnavas” Ķeguma novadā Birzgales pagastā (SIA "Rīteru dolomīts")

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Smilts – grants un smilts ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ķeguma novads, Birzgales pagasts, nekustamā īpašuma “Akmensdzirnavas” (kadastra numurs 7444 010 0131) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7444 010 0020, derīgo izrakteņu atradne “Akmensdzirnavas”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās Darbības ietvaros plānota smilts – grants un smilts ieguve 18ha platībā virs un zem gruntsūdens līmeņa. Derīgo izrakteņu ieguve plānota teritorijā, kurā atrodas vairākas derīgo izrakteņu atradnes.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 2) un 4)punkts, 11., 13. un 14.1pants, 1.pielikums, 2.pielikuma 2.punkta 1)apakšpunkts.

Rīteru dolomīts SIA,
08.04.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
29.04.2015
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
03.07.2015
15.04.2016
12.11.2015 Birzgales tautas namā Birzgalē, Skolas ielā 2

03.03.2016. Birojā iesniegta plānotās smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē "Akmensdzirnavas" Ķeguma novada Birzgales pagāstā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija. Paziņojums par SIA "RĪTERU DOLOMĪTS" plānotās smilts - grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

11.01.2016. Pieprasīta papildus informācija.

10.12.2015. Birojā iesniegta plānotās smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē "Akmensdzirnavas" Ķeguma novada Birzgales pagāstā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā verisja. Paziņojums par SIA "RĪTERU DOLOMĪTS" plānotās smilts - grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

 Paziņojums par SIA “RĪTERU DOLOMĪTS” plānotās smilts – grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts – grants un smilts ieguvei Ķeguma novada Birzgales  pagastā derīgo izrakteņu atradnē „Akmensdzirnavas” pieejama šeit

Paziņojums par SIA “RĪTERU DOLOMĪTS” plānotās smilts – grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.