lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts – grants, smilts un mālsmilts ieguves platības paplašināšana atradnē „Ošukalni – Cekules” Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā (SIA „OŠUKALNS”)

IVN statuss: Pabeigts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: smilts – grants, smilts un mālsmilts ieguves platības paplašināšana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts, nekustamais īpašums „Drabiņas” (kadastra numurs 6096 005 0254); nekustamais īpašums „Lakricas” (kadastra numurs 6096 005 0266); nekustamais īpašums „Grandi” (kadastra numurs 6096 005 0203), nekustamais īpašums „Mazās vīvas” (kadastra numurs 6096 005 0254); smilts – grants, smilts un mālsmilts atradne „Ošukalni – Cekules”.

Īss paredzētās darbības raksturojums:  saskaņā ar sniegto informāciju plānota esošās Atradnes paplašināšana par 10,698 ha. Kopējā ieguves teritorija pēc Paredzētās Darbības uzsākšanas sasniegs aptuveni 34,532ha. Gadā plānots iegūt līdz 20000 m3 smilts, 50000 m3 smilts, smilts-grants (nesijāta) un 10000 m3 mālsmilts.. Atradni plānots izstrādāt  kāplēs, virs un zem pazemes ūdens līmeņa. Atradnes izstrādes gaitā netiek plānots  veikt ūdens atsūknēšanu un novadīšanu no Atradnes teritorijas. Nepieciešamības gadījumā paredzēta derīgā materiāla drupināšana, šķirošana pa frakcijām.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Novērtējuma likuma 4.panta (1)daļas 5)punkta b)apakšpunkts, 7.pants, 14.1panta (1)daļa, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

OŠUKALNS SIA, Bebru iela 104a, Jēkabpils
05.06.2015
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
14.10.2015
20.10.2016
28.12.2011 Krāslavas novada būvvaldē

11.08.2016. Birojā iesniegta SIA “OŠUKALNS” plānotās smilts–grants, smilts un mālsmilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē “Ošukalni - Cekules” Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildinātā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par SIA "OŠUKALNS" plānotās smilts - grant un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma papildinātā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

13.05.2016.  Pieprasīta papildus informācija.

10.03.2016. Birojā iesniegta SIA “OŠUKALNS” plānotās smilts–grants, smilts un mālsmilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē “Ošukalni - Cekules” Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par SIA “Ošukalns” plānotās smilts – grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ar ziņojumu var iepazīties SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, reģ. Nr. 40003820612, adrese: Ganību dambis 24d, Rīga, LV–1005, tālrunis 27507017.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma smilts, smilts - grants un mālsmilts atradnes "Ošukalni - Cekules" paplašināšanas Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā  ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. 

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts – grants, smilts un mālsmilts ieguves platības paplašināšanai Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā derīgo izrakteņu atradnē „Ošukalni – Cekules” pieejama šeit.

Paziņojums par SIA „OŠUKALNS” paredzētās darbības - smilts – grants, smilts ieguves paplašināšanas Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā - ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.