lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts – grants un smilts ieguve atradnē “Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novadā Inčukalna pagastā (AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienība “LVM Nekustamie īpašumi”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Smilts – grants un smilts ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 80640010116 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8064 007 0825, derīgo izrakteņu atradnes “Lorupe III Meža iecirknis” I laukums.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās Darbības ietvaros plānota smilts – grants un smilts ieguve 13,6ha platībā lielākoties virs un atsevišķās vietās zem gruntsūdens līmeņa. Derīgo izrakteņu ieguve plānota teritorijā, kurā atrodas vairākas derīgo izrakteņu atradnes, kas kopā veido plašāku derīgo izrakteņu ieguves areālu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 2), 4)punkts, 5)punkta b) un c)apakšpunkts, 11., 13. un 14.1pants, 1.pielikums, 2.pielikuma 2.punkta 1)apakšpunkts

Latvijas valsts meži AS struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi, Rīgas iela 103, Valmiera, LV – 4201
27.03.2015
20.04.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
17.06.2015
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
17.08.2015
23.09.2016
20.06.2016 Inčukalna tautas namā

14.07.2016. Birojā iesniegts smilts – grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par AS "Latvijas valsts meži" paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums  par smilts – grants un smilts ieguvi derīgo izrakteņu atradnē „Lorupe III Meža iecirknis”

Inčukalna novada Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis 24d, Rīga, LV-1005, tālr.27507017.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts – grants un smilts ieguvei Inčukalna novada Inčukalna pagastā derīgo izrakteņu atradnē „Lorupe III Meža iecirknis” I un II laukumā pieejama šeit.

Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.