lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts – grants un smilts ieguve perspektīvajā derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalns pagastā Inčukalna novadā (SIA „Apse KL”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Smilts – grants un smilts ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):  Inčukalna novads, Inčukalns pagasts, nekustamais īpašums “Blomi” (kadastra numurs 8064 001 0061; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8064 001 0061), perspektīvā derīgo izrakteņu atradne “Blomi”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Smilts – grants un smilts ieguve 24,3ha un 30,8ha platībā gan virs, gan zem gruntsūdens līmeņa.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 1), 4)punkts un 5)punkta b)apakšpunkts, 7.pants, 14.1panta (1), (7), (8)daļa, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

Apse KL SIA, Ieriķu iela 67A, Rīga, LV – 1084
07.02.2017
14.10.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
15.03.2017
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
13.06.2017
27.02.2019
20.04.2017 Ceremoniju zālē, Meža ielā 1, Vangažos
23.08.2018 Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā

07.02.2019. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts papildināts smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē "Blomi" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par aktuālās redakcijas iesniegšanu.

18.12.2018. Pieprasīta papildus informācija.

16.10.2018. Birojā iesniegts smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadāietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.


Ziņojuma sagatavotāja: SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, juridiskā adrese: Ēveles ielā 14-2, Rīgā, LV-1013, tālrunis: +371 29167212; e-pasts: geoekoris@gmail.com.

Ziņojums pieejams SIA “Ģeo Eko Risinājumi” tīmekļa vietnē www.geoekorisinajumi.lv

Paziņojums par  smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. 

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts – grants un smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Blomi ”Inčukalna novadā pieejama šeit.

Paziņojums  smilts – grants un smilts ieguves perspektīvajā derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalns pagastā Inčukalna novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu.

___________________ 

 *Birojs ar 2017.gada 15.marta lēmumu Nr.37 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, ar kuru piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Apse KL” ierosinātajai darbībai – smilts – grants un smilts ieguvei Inčukalna novada Inčukalna pagastā, nekustamajā īpašumā “Blomi” (kadastra numurs 8064 001 0061; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8064 001 0061), perspektīvajā derīgo izrakteņu atradnē „Blomi” 30,8 ha platībā, lēmis, ka paredzētā darbība, kam pieņemts Biroja 2016.gada 17.novembra lēmums Nr.295 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un darbība, kam piemērots Biroja Lēmums Nr.37, ir izskatāmi apvienotā/vienotā procedūrā atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 14.1 panta (7) un (8) daļai, apvienojot gan sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, gan ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanu un tā sabiedrisko apspriešanu.