lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Dīķsaimniecības izveide un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā „Liellauki” un “Strautmaļi” Mārupes novadā (SIA „KVL BALTIC”)

IVN statuss: Pabeigts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: dīķsaimniecības izveide un derīgo izrakteņu ieguve  ieguve Mārupes novadā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 1455, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 80760110699) un nekustamais īpašums „Strautmaļi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0112).

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota dīķsaimniecības izveide un derīgo izrakteņu ieguve 37 ha platībā. Derīgā izrakteņa ieguve plānota virs uz zem pazemes ūdens līmeņa. Gada laikā plānots iegūt 50 - 100 tūkstoši m3 smilts. 


Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

 1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldes 2017. gada 24. augusta Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējumā Nr. RI17SI0076 ietvertā lēmuma pamatojums

 • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa un 79 pants.
 • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta sestā daļa, 3.2 panta pirmās daļas 1. punkts, 4., 8., 11., 12., 13., 14.1 pants, 14.1 panta otrā daļa, 1.pielikuma 25.punkts, 2. pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkts.
 •  Likuma „Par zemes dzīlēm” 1. panta 2., 2.1, 4., 6., 14. punkts, 4. panta piektā daļa, 5. panta pirmā daļa, 6. pants, 10. pants, 14. pants, 15. panta 3., 4. un 5. apakšpunkts un likuma pielikums.
 • Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 4. punkts, 4. panta otrā daļa, 15. panta pirmā daļa, 16. pants, 17. panta pirmās daļas 1. un 2. punkts.
 • Aizsargjoslu likuma 35., 37.pants, 42. panta pirmās daļas 1. punkta „c” apakšpunkts, 55.pants.
 • Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikums.
 • Ministru kabineta 13.01.2015. noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 , 15. punkts. 
 • Ministru kabineta  23.04.2002. noteikumi Nr. 163 „Par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”.
 • Ministru kabineta 07.01.2014.  noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
 • Mārupes novada teritorijas plānojums.
 • 2. Vides pārraudzības valsts biroja Lēmuma Nr.5-02/2 pamatojums:

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4.panta pirmās daļas 1) un 4)punkts, 7.pants, 14. prim panta pirmā, septītā, astotā daļa, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.


KVL BALTIC SIA,
24.08.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
18.04.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
20.07.2018
24.04.2020
30.05.2018 Mārupes mūzikas un mākslas skola
24.04.2019 Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 4a, Mārupes novadā, Jaunmārupē

02.03.2020. Birojā iesniegts paredzētās darbības - dīķsaimniecības izveide un ar to saistītās derīgo izrakteņu ieguves zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par dīķsaimniecības izveides un ar to saistītās derīgo izrakteņu ieguves zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā 

19.07.2019. Pieprasīta papildus informācija.

11.06.2019. Birojā iesniegts paredzētās darbības - dīķsaimniecības izveides un ar to saistītās derīgo izrakteņu ieguves zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par paredzētās darbības Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ziņojuma izstrādātāja: SIA „Firma L4” (Jelgavas iela 90, Rīga, LV - 1004, tālrunis 67500180, e - pasta adrese firmaL4@L4.lv

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dīķsaimniecības izveidei un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguvei zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā. 

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei Mārupes novadā nekustamajā īpašumā „Liellauki” (kadastra Nr. 8076 011 1455) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 8076 011 0699 un nekustamajā īpašumā „Strautmaļi” (kadastra Nr. 8076 011 0112) pieejama šeit.

Paziņojums par SIA „KVL Baltic” dīķsaimniecības izveides/derīgo izrakteņu ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu (Paziņojums publicēts 2018.gada 15.maijā).

Vides pārraudzības valsts biroja Lēmuma Nr.5-02/2 pieejams šeit.