lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts, smilts-grants ieguve atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novadā Degoles pagastā (SIA "SCHWENK Latvija")

IVN statuss: Pabeigts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts:  smilts, smilts-grants ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Atradnes „Praviņas” iecirknis “Rudeņi” , Tukuma novads Degoles pagasts nekustamais īpašums „Rudeņi” (kadastra Nr.9046 003 0101).

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots  veikt  smilts, smilts-grants virs un zem pazemes ūdens līmeņa, to mākslīgi nepazeminot, aptuveni12.4 ha platībā. Plānotais derīgā materiāla izstrādes apjoms – līdz 60 000 m3/gadā. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14.pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa; likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1)punkts, 4., 11. un 13. pants un 2. pielikuma 2. punkta 1) apakšpunkts; Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 punkts; Atkritumu apsaimniekošanas likums.


SCHWENK Latvija SIA, Lielirbes iela 17A - 28, Rīga, LV-1046
31.01.2018 Ventspils reģionālā vides pārvalde
31.01.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
22.08.2018
04.11.2019
03.07.2018 Degoles pagasta tradīciju zālē “Irbes”, Vienība, Degoles pagasts, Tukuma novads
24.04.2019 Degoles pagasta tradīciju zālē “Irbes”, Vienība, Degoles pagasts, Tukuma novads

02.10.2019. Birojā iesniegta papildinformācija ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas papildinājumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Ziņojumu sagatavoja: SIA "Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, LV 1002.

Ar sagatavoto ziņojumu var iepazīties arī tīmekļvietnē:  http://www.enviro.lv

19.09.2019. Pieprasīta papildus informācija.

03.09.2019. Birojā iesniegta papildinformācija ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi”” papildinājumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

24.07.2019. Pieprasīta papildus informācija.

11.06.2019. Birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Smilts-grants un smilts atradnes “Praviņas” iecirkņa “Rudeņi””  un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Smilts-grants un smilts atradnes “Praviņas” iecirkņa “Rudeņi”” iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.


Paziņojums par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts-grants un smilts ieguvei atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi” pieejama šeit.

 Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai smilts-grants un smilts atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi”.

__________________

*Saskaņā ar LURSOFT datu bāzē pieejamo informāciju SIA "Cemex" mainījis nosaukumu uz SIA "SCHWENK Latvija".