lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Autoceļš V1222 Nīca – Otaņķi - Grobiņa

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir autoceļa V1222 Nīca – Otaņķi – Grobiņa rekonstrukcija.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Liepājas rajons, Grobiņas pilsēta, Nīcas, Grobiņas, Otaņķu pagasti.

Autoceļa rekonstrukcija plānota pa esošajiem autoceļiem P113 un V1222. Ceļa trase sākumposmā iet pa Grobiņas pilsētas teritoriju, pār Ālandas upi, tālāk lauku apvidos šķērso dzelzceļa līniju, iet gar lauksaimniecībā izmantojamām un meža zemēm, caur apdzīvotām vietām – Vītiņi, Dorupe, Otaņķi, Rude, Nīca.

Autoceļa rekonstrukcija saistīta ar vairāku virszemes ūdensobjektu šķērsošanu (Ālandes, Otaņķes un Bārtas upes).

Autoceļš iet netālu no Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) - Liepājas ezers austrumu robežas, tieši neskarot to. Liepājas ezers iekļauts Eiropas nozīmīgo putnu vietu sarakstā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts, saskaņā ar sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultātiem.

Latvijas valsts ceļi VAS, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050
29.07.2004 Liepājas reģionālā vides pārvalde
26.08.2004
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
30.11.2005
01.09.2006
30.11.2006
15.11.2005 Grobiņas pagasta padomē
15.11.2005 Otaņku pagasta padomē
15.11.2005 Nīcas pagasta padomē
08.08.2006 Grobiņas pagasta padomē
08.08.2006 Otaņku pagasta padomē
08.08.2006 Nīcas pagasta padomē