lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Ape”

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir derīgo izrakteņu - dolomīta ieguve agrāk neizmantotā dolomītu atradnē “Ape”.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Zemes īpašums “Lāči 3”, Apes pilsētas lauku teritorija, Alūksnes rajons.

Īss paredzētās darbības raksturojums: agrāk neizmantotā dolomītu atradnē “Ape” plāno no A kategorijas derīgo izrakteņu krājumiem 17 ha platībā ar irdināšanas metodi iegūt gadā līdz 200000m3 dolomīta šķembu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

Mežaudze SIA,
18.08.2005
01.11.2005
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
08.12.2005
01.06.2006
18.09.2006
25.11.2005 Stacijas ielā 2, Apē
18.04.2006 Stacijas ielā 2, Apē