lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu atradnes “Ceļinieki” paplašināšana

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir derīgo izrakteņu atradnes “Ceļinieki” paplašināšana un derīgo izrakteņu (smilts - grants un smilts) ieguve paplašinātajā teritorijā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Madonas rajona Lazdonas pagastā, derīgo izrakteņu atradnē “Ceļinieki”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēta derīgo izrakteņu atradnes un ieguves laukuma platības palielināšana par 22,71 ha.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultāti; likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 11., 14.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25. un 30.punkts.

Vidzemes ceļi VAS filiāle “Madonas 10CP”,, Saules iela 16, Madona, LV - 4801
31.05.2005 Madonas reģionālā vides pārvalde
17.10.2005
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
28.11.2005
24.02.2006
09.05.2006
03.02.2006 Lazdonas pagasta padomē, Meža ielā 2, Lazdonā, Madonas raj.