lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Rīgas termoelektrostacijas TEC - 2 ražotnes rekonstrukcija

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Rīgas termoelektrostacijas TEC-2 ražotnes rekonstrukcija, uzstādot no esošās TEC-2 neatkarīgu gāzes turbīnas bloku ar kopējo elektrisko jaudu no 350 MWel līdz 450 MWel un siltuma jaudu no 250 MWth līdz 320 MWth (darbojoties koģenerācijas režīmā) un kopējo elektrisko jaudu 560 MWel   un siltuma jaudu līdz 980 MWth (darbojoties kondensācijas režīmā). Par pamatkurināmo paredzēts izmantot dabas gāzi, bet kā avārijas kurināmo (5%gadā) – dīzeļdegvielu vai mazutu ar zemu sēra saturu.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Rīgas rajons, Salaspils lauku teritorija, p/n Acone.

Latvenergo AS, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230
22.06.2004
30.06.2004
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
31.08.2004
11.04.2005
21.06.2005
09.03.2005 Rīgas rajons, Salaspils novads, p.n. Acone