lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Elektropārvades tīklu savienojuma “Kurzemes loks” 3.posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija

IVN statuss: PabeigtsIetekmes uz vidi novērtējuma objekts ir elektropārvades tīklu savienojuma “Kurzemes loks” 3.posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Tukuma novada Tukuma pilsēta, Tumes, Degoles, Slampes un Dzūkstes pagasti; Engures novada Smārdes pagasts; Jelgavas novada Valgundes pagasts un Kalnciems; Babītes novada Salas un Babītes pagasti; Mārupes novada Mārupes pagasts; Dobeles novada Jaunbērzes pagasts; Rīgas pilsēta.


Īss paredzētās darbības raksturojums: posmā Tume – Rīga (Imanta) elektropārvades līniju rekonstrukcijai tiek piedāvāti trīs iespējamie alternatīvie varianti, rekonstruējot un pastiprinot esošo 110 kV elektropārvades līniju ar jaunu 330 kV līniju vai izbūvējot jaunu 110 kV/330 kV līniju:

1.alternatīva - esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV, izbūvējot jaunu 330 kV un 110 kV elektropārvades līniju pa jau esošo 110 kV elektropārvades līnijas trasi, izņemot posmā pār Lielupes upi, kur plānota jauna trase. Dažāda sprieguma vadus paredzēts izvietot uz viena līnijas balsta. 1.alternatīvas trases garums aptuveni 77 km un tā šķērso Tukuma novada Tumes un Slampes pagastu un Tukuma pilsētas, Engures novada Smārdes pagasta, Babītes novada Salas un Babītes pagastu un Rīgas pilsētas teritorijas.

2.alternatīva - esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija (balstu un vadu nomaiņa) un tās caurlaides spējas paaugstināšana un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas trases izbūve no apakšstacijas “Tume” līdz esošai 110 kV elektropārvades līnijas trasei Tukums – Džūkste (aptuveni 7 km), tās rekonstrukcija un sprieguma palielināšana līdz 330 kV. Tālāk plānots izbūvēt jaunu 330 kV un 110 kV elektropārvades līniju uz vieniem balstiem no apakšstacijas “Džūkste” līdz Gātei, apejot Ķemeru nacionālā parka teritoriju un pievienojoties 1.alternatīvas elektropārvades līnijas LNr.251 trasei no Slokas līdz apakšstacijai “Imanta”. 2.alternatīvas trases tuvumā izvietotas NATURA 2000 teritorijas dabas liegums “Kalnciema pļavas” un tā šķērso dabas lieguma “Babītes ezers” rietumu galu. 2.alternatīvas trases garums aptuveni 85 km un tā šķērso Tukuma novada Tumes, Degoles, Slampes un Džūkstes pagastu, Dobeles novada Jaunbērzes pagasta, Jelgavas novada Valgundes pagasta un Kalnciema, Babītes novada Salas un Babītes pagastu un Rīgas pilsētas teritorijas.

2A.alternatīva – trase un plānotie darbi līdz Babītes ezeram ir analogi 2.alternatīvai. Tālāk jauno 330 kV un 110 kV elektropārvades līniju trasi plānots virzīt gar dabas lieguma “Babītes ezers” dienvidu malu, daļēji izmantojot bijušās LNr.240 trasi, līdz Skultei Mārupes novadā, un tālāk no Skultes, garām lidostai plānots izbūvēt 330 kV elektropārvades līnijas kabeli līdz apakšstacijai “Imanta” (aptuveni 8 km). 2A.alternatīvas trases garums aptuveni 88 km (no tiem aptuveni 8 km kabelis) un tā šķērso Tukuma novada Tumes, Degoles, Slampes un Džūkstes pagastu, Dobeles novada Jaunbērzes pagasta, Jelgavas novada Valgundes pagasta un Kalnciema, Babītes novada Salas un Babītes pagastu, Mārupes novada Mārupes pagasta un Rīgas pilsētas teritorijas.

Atbilstoši akciju sabiedrības “Latvenergo” sniegtajai informācijai ietekmes uz vidi novērtējuma izpētes gaitā trases koridoru robežās iespējama neliela trašu pārbīde, lai nodrošinātu iespējami mazāku ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, biotopiem un īpašumiem; paaugstinot elektropārvades līnijas balstus, uz viena līnijas balsta iespējams izvietot dažāda sprieguma vadus un samazināt balstu skaitu, kā arī samazināt trašu koridora nepieciešamo platumu; taču, realizējot jaunās līnijas 2. vai 2A.alternatīvu variantus, tikpat būs nepieciešams saglabāt un rekonstruēt esošo 110 kV elektropārvades līniju, kas šķērso Ķemeru nacionālā parka teritoriju, palielinot elektropārvades līnijas caurlaides spēju, nomainot stabus un vadus. Projekta ietvaros paredzēta atsevišķu iekārtu nomaiņa esošajās apakšstacijās Tukums”, Ķemeri”, Sloka”.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.punkts.
Latvijas elektriskie tīkli AS, Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073
22.02.2011
01.03.2011
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
04.07.2011
01.08.2013
19.04.2011 Jaunbērzē, Ceriņu ielā 2
18.04.2011 Smārdes pagastā, Smārdē, „Pagastmājā”
14.04.2011 Babītes pagastā, Piņķos, Centra ielā 4
13.04.2011 Tukumā, Talsu ielā 4
13.04.2011 Kalnciemā, Jelgavas ielā 15
12.04.2011 Skultē, Skultes ielā 25
11.04.2011 Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46
08.01.2013 Tukuma novada domē
08.01.2013 Kalnciema kultūras nama Lielā zālē
04.01.2013 Sporta un kultūras centra zālē 2. stāvā. "Pīlādzīši", Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads
02.08.2012 Tukuma novada Slampes pagasta pakalpojumu centrā „Kultūras pils” Slampē, Tradīciju zālē
02.08.2012 Jelgavas novada Kalnciema pagasta pārvaldes telpās Kalnciemā, Lielupes ielā 2
01.08.2012 Engures novada domes „Pagastmājas” telpās Smārdē
01.08.2012 Tukuma novada domē Tukumā, Talsu ielā 4, konferenču zālē 2. stāvā
31.07.2012 Rīgā, A/S „Latvijas elektriskie tīkli”, Dārzciema ielā 86
31.07.2012 Babītes novada pašvaldības telpās Piņķos, Centra ielā 4

03.07.2013. Iesniegti IVN ziņojuma aktuālās redakcijas labojumi. Ar IVN ziņojuma labojumiem un ziņojumu var iepazīties šeit, kā arī pašvaldībās. Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas labojumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

11.06.2013. Pieprasīta papildus informācija. 

05.04.2013. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijas un tās sprieguma palielināšanas līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijas un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūves ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizētais ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizētā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411, www.environment.lv

Ar IVN ziņojumu  var iepazīties tīmekļa vietnēs: www.let.lv un www.latvenergo.lv*

16.01.2012. Tiek pagarināts rakstisko priekšlikumu un viedokļu par IVN ziņojuma aktuālo redakciju iesniegšanas termiņš līdz 2013. gada 30. janvārim. (Paziņojums)

Tos var sūtīt uz:

20.12.2012. Paziņojums par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijas un tās sprieguma palielināšanas līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijas un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas sabiedrisko apspriešanu.

2012.gada 30.novembrī pieprasīta  atkārtota sabiedriskā apspriešanas procedūra.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

19.10.2012. Birojā iesniegta elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta)esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšanas līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijas un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana.

Paziņojums par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšanas līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijas un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā. 

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.

______

Saskaņā ar AS "Latvijas elektriskie tīkli" Vides pārraudzības valsts birojā iesniegto iesniegumu -   AS "Latvijas elektriskie tīkli" , kas attiecas uz projekta "330 kV Kurzemes loka izbūve" realizāciju, no 2012.gada 1.janvāra pārņem līdz šim uzņemtās AS „Latvenergo” saistības, tiesības un pienākumus, kas izriet no iepriekš noslēgtajiem līgumiem.