lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju būvniecība Ventspils novadā (SIA „E.S.Green”)

IVN statuss: Pabeigts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir  vēja elektrostacijas būvniecība.

Paredzētās darbības  iespējamā norises vieta: Ventspils novada Tārgales pagasts. Kopējā izstrādes teritorijā iekļaujas zemes īpašumi „Rutki” (Kad.Nr. 9866 014 0007), "Aivas" (Kad.Nr. 9866 014 0048), "Roževici-2" (Kad.Nr. 9866 014 0001), "Ārces" (Kad. Nr. 9866 014 0033), "Veckunči" (Kad.Nr. 9866 014 0816) un "Klāņu meži" (Kad.Nr. 9866 011 0085).

Īss paredzētās darbības raksturojums: SIA „E.S. Green” paredzēja būvēt 4 vēja elektrostacijas (turpmāk arī – VES). Katras VES augstums - 78m (tornis 53m, rotora diametrs 50m). Uz VES torņiem tiek plānots uzstādīt ražotāja BONUS iekārtas „BONUS 450” ar jaudu 400 kW. Ņemot vērā darbības specifiku, būs nepieciešama arī saistītās infrastruktūras – pievedceļu, transformatoru apakšstaciju, pazemes kabeļu līniju un tehnisko laukumu ierīkošana.

2011.gada 4.jūlija iesniegumā SIA „E.S. Green” informēja Vides pārraudzības valsts biroju, ka plānojis paplašināt plānotās darbības teritoriju, veicot 24-30 vēja elektrostaciju uzstādīšanu.

Atbilstoši SIA „E.S. Green” sniegtajai informācijai Tārgales pagasta pārvaldes telpās "Dzintarkalni” notika ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tika informēta paplašināto projekta realizācijas ieceri.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma materiāli,likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 1), 2) un 5)punkts, 4.panta (1)daļas 3)punkta a) un b)apakšpunkts, 8.pants, 11.panta 1)punkta a), b) un e)apakšpunkts, 21)punkta b)apakšpunkts, 3)punkta c) un d)apakšpunkts, 13. un 14.pants, 2.pielikuma 3.punkta 8)apakšpunkts.

E.S.Green SIA, Ogļu iela 26-2, Rīga, LV-1048
15.02.2011 Ventspils reģionālā vides pārvalde
06.05.2011
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
13.07.2011
28.02.2013
13.06.2011 Tārgales pagasta pārvaldes telpās "Dzintarkalni”
11.08.2011 Tārgales pagasta pārvaldes telpās

26.11.2012. un 29.01.2013. iesniegta papildinformācija ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcijai.

31.10.2012. Birojā iesniegta SIA "E.S. Green" vēja elektrostaciju parka ierīkošanas Ventspils novada Tārgales pagastā ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšanaPaziņojums par vēja elektrostaciju parka ierīkošana Ventspils novada Tārgales pagastā ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnē www.videseksperti.lv un Ventspils novada pašvaldības mājaslapā.

19.06.2012. Birojā iesniegta SIA "E.S. Green" vēja elektrostaciju parka ierīkošanas Ventspils novada Tārgales pagastā ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšanaPieprasīta papildus informācija 2012.gada 31.jūlijā.

09.12.2011. Iesniegts SIA „E.S.Green” vēja elektrostaciju būvniecības Ventspils novadā aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Pieprasīta papildus informācija 2012.gada 19.janvārī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis 24D-317A, LV-1005

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu un  ziņojumā ietverto informāciju.