lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts – grants, smilts un dolomīta ieguve zemes īpašumos „Ārēni” un „Kalnagrāvīši” ( AS “Siguldas Būvmeistars” )

IVN statuss: PabeigtsIetekmes uz vidi novērtējuma objekts ir smilts – grants, smilts un dolomīta ieguve Ropažu novadā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Ropažu novads, zemes īpašums “Ārēni” (kadastra Nr.80840170053, kopplatība 27,28 ha) un zemes īpašums „Kalnagrāvīši” (kadastra Nr.80840170012, kopplatība  14,67 ha). Derīgo izrakteņu ieguvei paredzētā teritorija atrodas aptuveni 1,5 km attālumā no Latvijas NATURA 2000 Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas - dabas lieguma “Lielie Kangari”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: zemes īpašumā “Ārēni” (zemes kadastra Nr.8084 017 0053, kopplatība 27,28 ha) agrāk neizmantotā derīgo izrakteņu atradnē “Ārēni” plānota A kategorijas smilts – grants, smilts un dolomīta ieguve. Zemes īpašumā „Kalnagrāvīši” (kadastra Nr.80840170012, kopplatība 14,67 ha) agrāk neizmantotā derīgo izrakteņu atradnē “Kalnagrāvīši” plānota smilts un dolomīta ieguve. Abi zemes īpašumi atrodas blakus, derīgie izrakteņi - smilts – grants, smilts un dolomīts - ieguļ virs uz zem pazemes ūdens līmeņa.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts; Administratīvā procesa likuma 70.panta 3.punkts un 87.panta 1.daļa.


Siguldas Būvmeistars AS, Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
15.01.2010
28.01.2010
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
29.05.2013
20.03.2015
15.05.2013 Ropažu novada dome
25.03.2010 Ropažu novada dome
24.10.2013 Ropažu novada dome

10.03.2015.  Birojā iesniegta papildus informācija.

28.10.2014. Birojā iesniegta   derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par  derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktualizētās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ziņojumu sagatavojusi SIA „GEO & SERVICE”, reģ. Nr. 40103312636.

Ar aktualizēto ziņojumu var iepazīties www.buvmeistars.lv.

17.07.2014. Pieprasīta papildus informācija.

14.05.2014. Birojā iesniegta   derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par  derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktualizētās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā. 


Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves atradnēs  „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu  novadā  ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. 

2013.gada 14.aprīlī  programmai ietekmes uz vidi novērtējumam, kura izsniegta SIA "Ezersaule" 2010.gada 14.aprīlī, beidzās derīguma termiņš. Birojs 2013.gada  17.aprīlī  ir informējis AS “Siguldas Būvmeistars” par nepieciešamību veikt atkārtotu  sabiedrības informēšanu par plānoto darbību, sakotnējās sabiedriskās sanāksmes organizēšanu, lai atkārtoti izsniegtu programmu ietekmes uz vidi novērtējumam.

Saskaņā ar Birojā iesniegto AS “Siguldas Būvmeistars” 2012.gada 13.decembra vienošanos ar SIA “Ezersaule”,  AS “Siguldas Būvmeistars” uzņemas visus pienākumus un tiesības, lai nodrošinātu Biroja 2010.gada 28.janvārī pieņemtā lēmuma Nr.24 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu izpildi.

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.