lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju parka „Ziemeļvējš” būvniecība Tārgales pagastā (SIA „TCK”)

IVN statuss: PabeigtsIetekmes uz vidi novērtējuma objekts ir  vēja elektrostaciju parka būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ventspils novads, Tārgales pagasts, nekustamais īpašums „Birztalas” (kadastra Nr.98660170026), „Betonils” (kadastra Nr.98660170030), „Vanagi” (kadastra Nr.98660170016), „Zintas” (kadastra Nr.98660220024), „Almači” (kadastra Nr.98660220035), „Mazzaķi” (kadastra Nr.98660220052), „Upkrastiņi” (kadastra Nr.98660180025).

Darbības vietā plānots uzstādīt 14 VES (ar uz masta balstītu turbīnu, kura aprīkota ar trīs lāpstiņu rotoru un horizontālo rotācijas asi) un izbūvēt saistīto infrastruktūru; katras VES jauda – 1,8MW, masta augstums 95m, rotora diametrs 100m, kopējais augstums 152m, modelis VESTAS V100.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  3.panta 1), 2) un 5)punkts, 4.panta (1)daļas 3)punkta a) un b)apakšpunkts, 8.pants, 11.panta 1)punkta a), b) un e)apakšpunkts, 21)punkta b)apakšpunkts, 3)punkta c) un d)apakšpunkts, 13. un 14.pants, 2.pielikuma 3.punkta 8)apakšpunkts.
TCK SIA, Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004
21.12.2011 Ventspils reģionālā vides pārvalde
26.01.2012
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
21.03.2012
12.04.2013
06.03.2012 Ventspils novada Tārgales pagasta pārvaldes zāle
22.10.2012 Tārgales pagasta pārvaldes zālē

18.03.2013. Birojā iesniegta SIA “TCK” vēja elektrostaciju parka „Ziemeļvējš” būvniecība Tārgales pagastā  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana.

Paziņojums par plānotā vēja elektrostaciju parka „Ziemeļvējš” Ventspils novada Tārgales pagastā  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Birojā.

18.02.2013. Pieprasīta papildus informācija.

20.12.2012. Birojā iesniegta SIA “TCK” vēja elektrostaciju parka „Ziemeļvējš” būvniecība Tārgales pagastā  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411, www.environment.lv

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.