lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Tilta pār Daugavu un piebraucamo ceļu būvniecība un ceļu rekonstrukcija Jēkabpilī

IVN statuss: Pabeigts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir tilta pār Daugavu un piebraucamo ceļu būvniecība un ceļu rekonstrukcija.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Jēkabpilī tiltu plānots izbūvēt Bebru ielas galā ar tilta pieeju pieslēgumu Neretas ielai (krustojuma ar Brīvības ielu zonā) Daugavas kreisajā krastā un Rīgas ielai un Daugavpils ielai labajā krastā, skarot pašvaldības un privātpersonām piederošos īpašumus ar kadastra Nr.5601 002 0204, 5601 001 0241, 5601 002 0215, 5601 002 0233, 5601 002 0231, 5601 002 0202, 5601 002 0237, 5601 002 0114, 5601 002 0238, 5601 002 0147, 5601 002 0190, 5601 002 0145, 5601 002 0236, 5601 002 4331, 5601 002 1150, 5670 006 0011, 5601 002 4331, 5601 001 1166.

Īss paredzētās darbības raksturojums:  plānots būvēt tiltu pār Daugavu. Tilts plānots Jēkabpils pilsētā Bebru ielas galā ar tilta pieeju pieslēgumu Neretas ielai (krustojuma ar Brīvības ielu zonā) kreisajā Daugavas krastā un pieslēgumu Rīgas un Daugavpils ielām labajā Daugavas krastā Kūku pagastā. Tilta būvniecības gaitā paredzēta arī jaunu piebraucamo ceļu (ielu) izbūve, kā arī esošo ielu rekonstrukcija, lai satiksmes infrastruktūru maksimāli pielāgotu uzbraukšanai uz tilta un nobraukšanai no tā. Jēkabpils pilsētā rekonstruētas tiks Bebru iela, Pļaviņu ielas posms un Auseklīša ielas posms, Krustpils novada teritorijā tiks rekonstruēts A6 ceļa posms, izbūvējot rotācijas apli un tādējādi saslēdzot jauno tiltu ar Rīgas ielu. Blakus jaunā tilta trasei kreisajā krastā paredzēta jauna vietējas nozīmes iela, kas paredzēta piekļūšanai zemes gabaliem un izbraukšanai zem tilta. Tilta būvniecības gaitā tiks veikti darbi arī Daugavas gultnē, kur projektējamajam tiltam paredzēta viena balsta izbūve un Daugavas krastu stiprināšana. Pievadceļu būvniecības un rekonstrukcijas darbu ietvaros paredzēti arī uzbēršanas darbi Daugavas abos krastos, lai nodrošinātu savienojumu ar tiltu.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 8.panta (1)daļa, 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums, 2.pielikuma 11.punkta 9)apakšpunkts.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība,
27.12.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
09.02.2012
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
16.04.2012
01.02.2013
28.03.2012 Jēkabpils domē
07.08.2012 Jēkabpils tautas namā

05.12.2012. Birojā iesniegta par tilta pār Daugavu un piebraucamo ceļu būvniecības un ceļu rekonstrukcijas Jēkabpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums partilta pār Daugavu un piebraucamo ceļu būvniecības un ceļu rekonstrukcijas Jēkabpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Birojā.

31.10.2012. pieprasīta papildus informācija

18.09.2012. Birojā iesniegta par tilta pār Daugavu un piebraucamo ceļu būvniecības un ceļu rekonstrukcijas Jēkabpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi:  SIA “Latekoil”.*

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālo redakciju  var iepazīties sekojošās interneta tīmekļa vietnēs izstrādātāju vietnē www.eiroprojekts.lv/jekabpils

____________ 

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.