lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /
Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve nekustamajā īpašumā “Kūdras krautuve” Olaines novadā (SIA “Karjeru izstrāde”)
Titāna skaidu žāvēšana Liepājā (SIA “LLR-ECOTECH")
Smilts ieguve atradnē "Autiņi” Ādažu novadā (SIA “RIAS”)
Izmaiņas esošajā piesārņojošajā darbībā “Bioreaktora izveide cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi" teritorijā” (SIA "Getliņi EKO")
Hibrīda elektrostacijas ,,Domenieki” būvniecība Aknīstes un Jēkabpils novados (SIA „AB-FARM”)
Vēja elektrostaciju būvniecība Aizputes novadā Lažas pagastā (AS "Latvenergo")
Vēja elektrostaciju būvniecība Alsungas novadā nekustamajā īpašumā „Ezernieki” (AS "Latvenergo")
Vēja elektrostaciju būvniecība Priekules novadā, Priekules un Virgas pagastos (AS "Latvenergo")
Smilts - grants un smilts ieguve atradnē „Lauvas” Padures pagastā Kuldīgas novadā (SIA „Lauvas kalns”)
Kūdras ieguve kūdras atradnē „Palta (Tīreļa) purvs” Grobiņas novadā Bārtas pagastā (AS „Latvijas valsts meži”)
Sašķidrinātās dabas gāzes termināļa būvniecība Uriekstes ielā 40, Rīgā (SIA „Kundziņsalas dienvidu projekts”)
Izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu (SIA "Piejūras Energy")
Bīstamo atkritumu poligona „Dūmiņi” darbības paplašināšana Brocēnu novadā (SIA „Baltijas Auto Pluss”)
Amonija nitrāta pārkraušanas apjoma palielināšana un īslaicīga uzglabāšana AS „Kālija parks” kupolveida noliktavās.
Minerālmēslu ražotnes izveide Liepājas pilsētā (SIA “NPK Expert”)
Putnu novietņu rekonstrukcija broileru intensīvai audzēšanai Ķekavas novada Ķekavas pagastā, nekustamajos īpašumos „Putnu fabrika Ķekava” un „Gintas”
Nolietotu autoriepu pārstrāde ar katalītisko zemas temperatūras pirolīzes metodi Garkalnes novadā (SIA „C12 TECH Latvia”)
Ar naftas produktiem piesārņotas augsnes un būvgružu skalošanas iekārtas uzstādīšana Ozolnieku novada Salgales pagastā (SIA „E Daugava”)
Kokogļu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecība Alūksnes pilsētas teritorijā (SIA „Carbon energy systems” )
Lejamkravu (organiskas ķīmiskas vielas) pārkraušana no dzelzceļa vagona cisternām uz mazāka tilpuma tvertnēm (SIA „Systems Recycling”)
Nolietotu svina akumulatoru pārstrāde Olainē (SIA “East – West Finances”)
Vēja elektrostacijas būvniecība Popes pagastā īpašumā „Lipstiņi” (SIA „Leps”)
Cūku nobarošanas kompleksa „Avoti” paplašināšana (SIA „Latvi Dan Agro”)
Atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas uzstādīšana Vangažos (SIA “Entalpija”)
Smilts, smilts - grants un dolomīta ieguve Ogres novadā (SIA “Amatex”)