lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts, smilts - grants un dolomīta ieguve Ogres novadā (SIA “Amatex”)

IVN statuss: Pārtraukts

IVN procedūra pārtraukta*

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir derīgo izrakteņu (smilts, smilts - grants, dolomīts) ieguve Ogres novadā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: derīgo izrakteņu atradne “Saides” Ogresgala pagastā Ogres novadā, nekustamajā īpašumā “Saides” (kadastra Nr.74800050048, 74800050238, 74800050676).

Īss paredzētās darbības raksturojums: atradnē, kurā derīgo izrakteņu ieguve jau ir daļēji veikta, SIA “Amatex” plāno aptuveni 17,6 ha platībā iegūt 100000 līdz 300000 m3  gadā smilts, smilts – grants vai dolomīta. Derīgo izrakteņu ieguve tiek plānota, pazeminot pazemes ūdens līmeni. Pēc derīgo izrakteņu ieguves teritorijā plānots izveidot trīs dīķus.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 30.punkts saistībā ar 25.punktu.

Amatex SIA, Visbijas prospekts 5, Rīga, LV – 1014
06.04.2010
16.04.2010
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
28.05.2010

* IVN procedūra pātraukta pamatojoties uz SIA "Amatex" 2010.gada 26.jūlija iesniegumu.