lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Kokogļu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecība Alūksnes pilsētas teritorijā (SIA „Carbon energy systems” )

IVN statuss: Pārtraukts


Pārtraukta   ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir kokogļu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Alūksnes pilsētas teritorija, nekustamais īpašums Rūpniecības ielā 2F (kadastra numurs 3601 003 1407; zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 3601 003 1407 8004).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās Darbības ietvaros plānots, ka realizējot plānoto darbību tiks izmantota lapu koku (bērzs vai alksnis) koksne, atbilstoši 48000 – 59000m3/gadā; plānots saražot līdz 8000t kokogļu gadā (jauda līdz 12000t/gadā), koģenerācijas stacijas sadegšanas kamerā paredzēts sadedzināt pirolīzes gāzes no kokogļu ražotnes, kā arī kokogļu atlikumus, koksnes atgriezumus un smalko frakciju, kā arī vienlaikus ar kokoglēm koģenerācijas procesā plānots saražot elektroenerģiju  ar 24000000 – 4000000kWh gada apjomu (daļu saražoto elektroenerģiju plānots izmantot pašpatēriņam, daļu – novadīt AS„Latvenergo” tīklos, kā arī siltuma ražošanai malkas žāvēšanas ceham). Ražotnei plānots nepārtraukts darbības režīms.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 11., 13. un 14.pants.

Carbon energy systems SIA, Dainas iela 14, Rīga, LV – 1001
02.12.2013 Madonas reģionālā vides pārvalde
21.01.2014
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
18.02.2014 Alūksnes novada pašvaldība

Paziņojums par SIA „Carbon energy systems” kokogļu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecības Alūksnes pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

** 

Vides pārraudzības valsts birojs 2014.gada 28.februārī ir saņēmis SIA “Carbon energy systems” 2014.gada 27.februāra vēstuli Nr.PB02/1 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pārtraukšanu”, saskaņā ar kuru SIA “Carbon energy systems” lūdz pārtraukt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, kas piemērota ar 2014.gada 21.janvāra Biroja lēmumu Nr.38 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”.

SIA “Carbon energy systems” 2014.gada 27.februāra vēstule Nr.PB02/1.