lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Ar naftas produktiem piesārņotas augsnes un būvgružu skalošanas iekārtas uzstādīšana Ozolnieku novada Salgales pagastā (SIA „E Daugava”)

IVN statuss: Pārtraukts


Paredzētā darbība iekļauta citā  darbībā par ko piemērota IVN procedūra*

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir ar naftas produktiem piesārņotas augsnes un būvgružu skalošanas iekārtas uzstādīšana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ozolnieku novads, Salgales pagasts, ražošanas objekti „Akači” un „Atvari”; nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5478 009 0231.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās Darbības ietvaros plānots uzstādīt skalošanas iekārtu (ar maksimālo attīrāmo atkritumu apjomu vienā skalošanas reizē – līdz 27t), kas paredzēta būvgružu un šķembu mazgāšanai un attīrīšanai no naftas piesārņojuma, kā arī ar naftas produktiem īpaši piesārņotas grunts/augsnes skalošanai, izmantojot biodegradablu virsmas aktīvo vielu (turpmāk – BVAV) šķīdumu. Skalošanas iekārtu paredzēts uzstādīt grunts pārstrādes laukumā un netiek plānota papildus ēku būvniecība vai uzņēmuma teritorijas paplašināšana. Atbilstoši Ierosinātājas sniegtajai informācijai iekārtu paredzēts izmantot 6 – 8 mēnešus gadā (no aprīļa līdz oktobrim), aptuveni 130 darba dienas. Gada laikā paredzēts skalot līdz 10530t piesārņotu grunti un būvgružus (t.i. aptuveni 81t dienā), izlietojot aptuveni 10,5t BVAV ERC-6 (vai analogu). Kopā gada laikā plānots savākt un nodot utilizācijai līdz 520t naftas produktu un ūdens maisījumu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums, 2.pielikums.

E DAUGAVA SIA, "Atvari", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045
20.05.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
04.08.2014
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
*Pamatojoties uz SIA „E Daugava”” 2014.gada 28.novembra iesniegumu Nr.28/11-14-1 Vides pārraudzības valsts birojs nolēma, ka darbība, kam pieņemts 2014.gada 4.augusta Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.366 (ar naftas produktiem piesārņotas augsnes un būvgružu skalošanas iekārtas uzstādīšana) un darbība (bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes kompleksa darbības paplašināšana), kam tika piemērots 2014.gada  15.decembra lēmums  Nr. 534, ir izskatāmi apvienotā/vienotā procedūrā atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 14.1 panta (7) un (8) daļai, apvienojot gan sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, gan ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanu un tā sabiedrisko apspriešanu, jo paredzētā darbība, par ko lemts 2014.gada 4.augusta lēmumā Nr.366, ir vēl lielākā apjomā iekļauta pieteiktajā darbības paplašināšanā (Biroja  lēmums lēmums  Nr. 534 ).