lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Putnu novietņu rekonstrukcija broileru intensīvai audzēšanai Ķekavas novada Ķekavas pagastā, nekustamajos īpašumos „Putnu fabrika Ķekava” un „Gintas”

IVN statuss: Pārtraukts

Paredzētā darbība iekļauta citā  darbībā par ko piemērota IVN procedūra*

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir putnu novietņu rekonstrukcija broileru intensīvai audzēšanai.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ķekavas novada Ķekavas pagasts, nekustamie īpašumi „Putnu fabrika Ķekava” un „Gintas” (kadastra Nr. 8070 008 1023, 8070 008 3089).

Īss paredzētās darbības raksturojums:  Putnu fabrikā „Ķekava” paredzēta 6 šobrīd neizmantotu putnu novietņu rekonstrukcija ar mērķi tajās uzsākt broileru intensīvu audzēšanu. Katrā novietnē paredzēts vidēji 37 dienas audzēt 27200 broilerus (gada laikā ~ 7,5 broileru audzēšanas cikli katrā novietnē). Broileru vietu skaits 6 novietnēs – 163200.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 1)punkts, 5)punkta a) un c) apakšpunkts, 11.pants, 1.pielikuma 23.punkta 1)apakšpunkts, 30.punkts.

Putnu fabrika Ķekava AS, Putnu fabrika Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
26.11.2014
12.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
03.11.2014
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
03.12.2016 Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā
* Pamatojoties uz AS „Putnu fabrika Ķekava”  2015.gada 11.novembra iesniegumu Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma 2015.gada 23.februāra lēmumu Nr.45 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, kurā nolēma  piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru AS „Putnu fabrika Ķekava” ierosinātājai darbībai - mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa „Putnu fabrika „Ķekava”” pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai Ķekavas novada Ķekavas pagastā nekustamajos īpašumos „Stiebri” (kad.Nr.8070 008 1021), „Broileri” (kad. Nr.8070 008 0275), „Caunes” (kad. Nr. 8070 008 0381), „Vistiņas” (kad. Nr.8070 008 1025, 8070 008 1034, 8070 008 1212), „Putnu fabrika Ķekava” (kad.Nr. 8070 008 1024, 8070 008 1023, 8070 008 1194, 8070 008 1288, 8070 008 1195, 8070 008 1196, 8070 008 1233, 8070 008 1232), „Mežvistas” (kad. Nr 8070 008 1399), „Krieviņi” (kad.Nr.8070 008 0030), „Virzas” (kad.Nr.8070 008 0478), „Gintas” (kad.Nr.8070 008 0393), „Pļavnieki” (kad.Nr.8070 008 0979), „Jaundruvas” (kad.Nr. 8070 008 0479), „Mašēni” (kad.Nr.8070 008 0995) un „Delta" (kad.Nr. 8070 008 1701) un noteikt, ka ietekmes uz vidi novērtējums veicams vienā procedūrā ar ietekmes novērtējumu putnu novietņu rekonstrukcijai Ķekavas novada Ķekavas pagastā, nekustamajos īpašumos „Putnu fabrika Ķekava” un „Gintas” (kadastra Nr. 8070 008 1023, 8070 008 3089).