lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Bīstamo atkritumu poligona „Dūmiņi” darbības paplašināšana Brocēnu novadā (SIA „Baltijas Auto Pluss”)

IVN statuss: Pārtraukts


IVN procedūra pārtraukta*

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir bīstamo atkritumu poligona „Dūmiņi” darbības paplašināšana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Brocēnu novads, Brocēni, nekustamie īpašumi „Dūmiņi” (kadastra numurs 8405 001 0033) un „Brikšņi” (kadastra numurs 8405 001 0037).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Saskaņā ar Ierosinātājas sniegto informāciju atkritumu poligonā paredzēta teritorijas paplašināšana, pievienojot papildus 0,4ha no poligonam blakus esošā zemes īpašuma „Brikšņi” (kadastra Nr.840500102037). Ir paredzēta jaunu atkritumu grupu pieņemšana – bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi (kods 170503) līdz 20000t/gadā, citas daļiņas un putekļi (kods 101313) līdz 5000t/gadā, nederīgs komposts (kods 190503) līdz 5000t/gadā, tādējādi palielinot kopējo apglabājamo atkritumu daudzumu par 30000t/gadā.  Jaunajā platībā plānots ierīkot grunts apstrādes laukumu, kurā tiktu veikta ar naftu un smagajiem metāliem piesārņotas grunts stabilizāciju (apjomā līdz 20000t, izmantojot filtrācijas materiālu), kā arī attīrīšanu ar bioloģisko metodi (apjomā līdz 10000t).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 5)punkta a)apakšpunkts, 7.panta (1)daļa, 14.1panta (1)daļa, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 14. un 141.punkts..

VIDUSKURZEMES AAO SIA, “Vibsteri”, Remtes pagasts, Brocēnu nov., LV-3851
20.07.2015
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
17.09.2015
21.08.2015 Brocēnu novada pašvaldībā

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam bīstamo atkritumu poligona „Dūmiņi” darbības paplašināšanai pieejama šeit.

Paziņojums SIA „Baltijas auto pluss” paredzētās darbības - bīstamo atkritumu poligona „Dūmiņi” darbības paplašināšanas ietelmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

____________

*Saskaņā ar SIA "Baltijas Auto Pluss" 2016.gada 23.augusta vēstulē sniegto informāciju notikusu plānotās darbības teritorijas īpašnieka un paredzētās darbības ierosinātāja maiņa no SIA "Baltijas Auto Pluss"  uz SIA "Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija." un SIA "Baltijas Auto Pluss" lūgusi pārtraukt IVN procedūru.