lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu (SIA "Piejūras Energy")

IVN statuss: PārtrauktsPārtraukta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra*


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): nekustamais īpašums „Līvi” (zemes vienības kadastra apzīmējums : 64780100312), nekustamais īpašums „Jaunlīvi” (zemes vienības kadastra apzīmējums: 64780100311) un nekustamais īpašums „Ekolīvi” (zemes vienības kadastra apzīmējums: 64780100310) Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: biogāzes ražošanā plānots daļu no sākotnēji plānotās biomasas (kukurūzas un zāles skābbarību) aizstāt ar sekojošām izejvielām (atkritumiem): augu izcelsmes produktu pārstrādes blakusprodukti (klase 020399), t.sk.: augļu, dārzeņu atgriezumi – 1000 t, graudaugu atlikumi – 1000 t, pārtikas eļļa - 200 t, kafijas izstrādājumu ražošanas un apstrādes atkritumi - 300 t, ābolu spraukumi - 500 t, melases ražošanas un fermentācijas atkritumi - 7000-10000 t/gadā (visi kopā 10000- 13000 t/gadā), cukurbiešu graizījumi (klase 020499) – līdz 10 000 t/gadā, alus drabiņas (klase 020799) – līdz 2000 t/gadā. Saskaņā ar sniegto informāciju biogāzes ražošanai tiks izmantotas dažādas izejvielas, kuru proporcionalitāte tiks noteikta atbilstoši izejvielu pieejamībai un izstrādātajām receptūrām.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Administratīvā procesa likuma 65.panta trešā daļa, 66.panta pirmā daļa, 67.pants, 76.panta pirmā daļa, 77.panta pirmā daļa un 79.panta pirmā daļa. 

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3. panta 2., 5.un 6.punkts; 3.2pants; III nodaļa; 14.1panta pirmā un otrā daļa; 2. pielikuma 11. punkta 21. apakšpunktu „atkritumu pārstrādes un apstrādes iekārtas, ja to jauda ir 5 tonnas diennaktī (visas darbības uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums”). 

Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13., 13.1 un 15.punkts.

Piejūra Energy SIA, Dzirnavu iela 92-3, Rīga, LV1050
21.06.2017 Liepājas reģionālā vides pārvalde
21.06.2017
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
*SIA „Piejūras Energy: VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes 2017. gada 21. jūnija lēmums atcelts ar Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 30. novembra Lēmumu Nr.69s „par Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes 2017. gada 21. jūnija lēmuma Nr.LI17SI0032 apstrīdēšanu”.