lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Kūdras ieguve kūdras atradnē „Palta (Tīreļa) purvs” Grobiņas novadā Bārtas pagastā (AS „Latvijas valsts meži”)

IVN statuss: Pārtraukts

Pārtraukta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra*


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: kūdras ieguve  Grobiņas novadā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)Grobiņas novads, Bārtas pagasts, kūdras atradnes „Palta (Tīreļa) purvs” R iecirknis, nekustamais īpašums „Valsts mežs Bārta” (kad. Nr. 6444 001 0076) zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 6444 002 0052 8001, AS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes reģiona Grobiņas meža iecirkņa 402. un 433.kvartāla teritorijā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots  veikt dkūdras ieguvi aptuveni 14 ha platībā. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

  • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10.,13., 14. pants,5 5.panta 1.punkts, 65.panta trešā daļa, 66.panta pirmā daļa.
  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3. panta 1. un 5. punkts; 3.2panta pirmās daļas2)punkts 4.1
  • pirmā daļa, 8.panta otrā daļā, 11.panta 3)punkta c),d) apakakšpunkts;11.panta 21 punkts .
  • LIkums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"43.panta pirmā, ceturtā un piektā daļa. 
  • Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 2.punkts. 

 

Latvijas valsts meži AS, Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
23.02.2018 Liepājas reģionālā vides pārvalde
23.02.2018
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
*AS „Latvijas valsts meži” : VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes 2018. gada 23. februāralēmums atcelts ar Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 1. jūnija Lēmumu Nr.10-04/22 „par Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes 2018. gada 23. februāra lēmuma Nr. LI18SI0005 apstrīdēšanu”.