lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts - grants un smilts ieguve atradnē „Lauvas” Padures pagastā Kuldīgas novadā (SIA „Lauvas kalns”)

IVN statuss: Pārtraukts


Pārtraukts ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra*

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts:  smilts - grants un smilts ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Atradne „Lauvas” īpašumos „Mežkalni” (kadastra Nr. 62720040034) un „Grants” (kadastra Nr. 62720040062), Padures pagasts, Kuldīgas novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots  veikt smilts - grants un smilts ieguvi virs un zem pazemes ūdens līmeņa, to mākslīgi nepazeminot, aptuveni 7,922 ha platībā. Smilts-grants un smilts ieguvi paredzēts veikt ar ekskavatoru divās kāplēs virs gruntsūdens līmeņa. Atradnes vidusdaļā ieguves laukuma teritorijā paredzēts novietot šķirošanas iekārtu, bet tai blakus tiks veidotas 3 m augstas derīgā materiāla krautnes. Derīgo materiālu paredzēts izcelt ar ekskavatoru, tad ar frontālo iekrāvēju nogādāt uz pagaidu krautnei, no kuras pēc īslaicīgas uzglabāšanas nogādāt uz šķirošanas iekārtu. Pēc šķirošanas sagatavotais materiāls tiks novietots krautnē un ar autotransportu aizvests. No atradnes dievidrietumu puses plānots pievedceļš ar pieslēgumu pie pašvaldības autoceļam A004.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 13. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa, 66. panta pirmā daļa un 67. pants.
  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. punkts, 4. panta pirmās daļas 4. punkts, 11., 12., 13. pants, 1. pielikuma 25. punkts, 2. pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkts.
  • Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 punkts.

Lauvas kalns SIA, "Mucenieki”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
10.07.2018 Liepājas reģionālā vides pārvalde
10.07.2018
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
*SIA “Lauvas kalns”: VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes 2018. gada 10. jūlija lēmums atcelts ar Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 26. septembra Lēmumu Nr.10-04/34 „par Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes 2018. gada 10. jūlija lēmuma Nr. LI18SI0025 apstrīdēšanu”.