lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas uzstādīšana Vangažos (SIA “Entalpija”)

IVN statuss: Pārtraukts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas uzstādīšana Vangažos.


Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: katlumāja Gaujas ielā 24, Vangažos, Inčukalna novadā, SIA “Entalpija” darbības teritorijā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: katlumājā paredzēts uzstādīt līdzsadedzināšanas iekārtu līdz 4780 tonnu gadā (vairāk par 10 tonnām diennaktī) atkritumu sadedzināšanai.  Sadedzināšanai paredzētie atkritumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumu Nr.985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 2.pielikumā iekļauti 0202 un 1802 grupā bez norādes par atkritumu bīstamību.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 16.punkts. 

Entalpija SIA, Gaujas iela 24, Vangaži, Inčukalna nov., LV – 2136
14.01.2011
21.01.2011
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
* IVN procedūra pātraukta pamatojoties uz SIA "Entalpija" 2011.gada 21janvāra iesniegumu.