lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostacijas būvniecība Popes pagastā īpašumā „Lipstiņi” (SIA „Leps”)

IVN statuss: Pārtraukts


Pārtraukta IVN procedūra**

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir  vēja elektrostacijas VES G2 būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ventspils novada Popes pagasts, nekustamais īpašums „Lipstiņi” (kadastra Nr.98560010066) zemes gabals ar kadastra vienības Nr.98560010102.

Plānota vēja elektrostacijas  VES G2 (SIEMENS) būvniecība ar jaudu 2300kW; torņa augstums līdz rotora asij 90m, rotora diametrs 82.4m (kopējais augstums 131,2m).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  3.panta 1), 2) un 5)punkts, 4.panta (1)daļas 3)punkta a) un b)apakšpunkts, 8.pants, 11.panta 1)punkta b) un e)apakšpunkts, 2)punkta e)apakšpunkts, 3)punkta c) un e)apakšpunkts, 13. un 14.pants, 2.pielikuma 3.punkta 8)apakšpunkts.
ENERCOM PLUS SIA, Palasta iela 10, Rīga, LV-1050
11.08.2011 Ventspils reģionālā vides pārvalde
26.09.2011
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492

*SIA „ENERCOM PLUS”  pilnvarotā persona: SIA „LEPS”, vienotais reģ.Nr.40003123203, adrese: Kastrānes iela 1/2 – 203, Rīga, LV-1039.

**Saskaņā ar  SIA "LEPS" 2011.gada 12.decembra vēstulē Nr.98-11 norādīto - SIA "LEPS" ir pieņēmusi lēmumu atteikties no būvniecības ieceres.