lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Nolietotu svina akumulatoru pārstrāde Olainē (SIA “East – West Finances”)

IVN statuss: Pārtraukts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir nolietotu svina akumulatoru, kas atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” klasificējami kā bīstami atkritumi (klase 160601), pārstrāde.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Rūpnīcu ielā 4, Olainē (kadastra Nr.80090052401002), industriālā parka “Nordic Industrial Park” teritorijā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši iesniegumam SIA “East – West Finances” plāno pārstrādāt līdz 15000 tonnām nolietotu svina akumulatoru gadā, sadalot tos un ražojot rafinēto svinu un dažādus svina sakausējumus līdz 27 tonnām dienā (vai 8505 tonnām gadā) un polipropilēnu 2 līdz 3 tonnas dienā (vai 630 līdz 945 tonnām gadā). Akumulatoru pārstrāde ietvers elektrolīta atdalīšanu, savākšanu un neitralizāciju, akumulatoru karkasu sasmalcināšanu un sadalīšanu komponentēs, metāla kausēšanu un liešanu. Metāla kausēšanu plānots veikt rotācijas krāsnī, kā kurināmo izmantojot dabasgāzi.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 14.punkts.

East – West Finances SIA, Rencēnu ielā 25A, Rīgā, LV – 1073
22.02.2012
01.03.2012
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
19.04.2012
04.04.2012 Olainē, Rūpnīcu ielā 4 „Nordic Industrial Park” konferenču zālē

* Pamatojoties uz  SIA “East – West Finances” 2012.gada 4.jūlija Iesniegumu atcelts Vides pārraudzības valsts biroja 2012.gada 1.marta lēmumu Nr.95 un izbeigta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru paredzētajai darbībai Rūpnīcu ielā 4, Olainē (kadastra Nr.80090052401002), industriālā parka “Nordic Industrial Park” teritorijā.