lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Jautājums VPVB

Informējam, ka iesniedzot jautājumu šajā tīmekļvietnē Jūs piekrītat, ka Jūsu elektroniskā pasta
adrese tiks izmantota VPVB atbildes nosūtīšanai. Jūsu personas dati netiks nodoti trešajām personām, nosūtīti trešajām valstīm vai izmantoti citiem nolūkiem. Pēc atbildes sniegšanas Jūsu sniegtie personas dati tiks glabāti divus gadus un pēc šī termiņa notecēšanas dzēsti. 
Pretenziju gadījumā Jums ir tiesības  vērsties
ar jautājumu VPVB vai pie VARAM datu aizsardzības speciālista, rakstot das@varam.gov.lv.