lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem par paredzēto darbību ietekmes uz Natura 2000 novērtējumu ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /
Projekta „Dabas resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana NATURA 2000 teritorijā – dabas liegumā „Liepājas ezers”” realizācija (Liepājas pilsētas dome)
Atpūtas bāzes būvniecība Kombuļu pagastā
Vēžu strauta atjaunošana Ziemeru pagastā (Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde)
Kūdras ieguve atradnes “Kaigu purvs” teritorijā
Lašu nārsta vietu atjaunošana Ventas upē (SIA „Kurzemes Cope”)
Teritorijas sakopšna - mākslīgi izveidoto smilšu uzbērumu nolīdzināšana (izvešana) un būvgružu novākšana (izvešana)
Atpūtas māju, helikoptera nosēšanās laukuma, pludmales volejbola laukuma, saimniecības ēkas ar saimniecības laukumu, dīķa un gāzes uzglabāšanas tvertnes būvniecība
Vasaras dzīvojamo māju un pirts būvniecība
Vasaras dzīvojamo māju un pirts būvniecība
Vasaras dzīvojamo māju un pirts būvniecība (SIA “CROSSROADS)
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta īstenošanas (SIA “Jelgavas ūdens”)
Tūrisma un atpūtas kompleksa ierīkošana Zebrenes pagastā
Vēsturisko grāvju renovācija un noteces uz jūru atjaunošana (Kolkas pagasta padome)
Derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde derīgo izrakteņu atradnē “Baravikas” (SIA “Latgales dolomīts”)
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana (SIA “Trulstorp”)
Meža zemes transformācija un vasaras mājas ar palīgēkām būvniecība
Divu dzīvojamo māju būvniecības Madonas rajona Sarkaņu pagastā nekustamajā īpašumā „Māras” (SIA „Legenda Sport Fond”)
Autoceļa P3 Garkalne – Alauksts līdz Austrumu ielai būvniecība (AS „Ceļuprojekts”)
Meža ceļa „Augstākalna ceļš” būvniecība (AS „Latvijas valsts meži”)
Vecslocenes upes pārbūve un novadgrāvja būvniecība Engures novadā Lapmežciema pagastā Bigauņciemā (Lapmežciema pagasta pārvalde)
Autoceļa P4 Rīga – Ērgļi pārbūve ceļa posmā 35,7 – 45km Vāverkrogs – Jugla (VAS „Latvijas Valsts ceļi” )
Meža ceļa „Jāšas – Slujas” rekonstrukcija Kuldīgas novada Rendas pagastā (AS „Latvijas valsts meži”)
Meža ceļa „Mietraga ceļš” rekonstrukcija Rucavas novada nekustamajā īpašumā „Piejūras mežs” (AS „Latvijas valsts meži”)
Pārgāznes būvniecība Durbes ezera hidroloģiskā režīma nodrošināšanai (Durbes novada dome)
Dabas taku tīkla izveidošana un mazo arhitektūras formu izvietošana Nīcas novada Nīcas pagastā dabas parkā „Bernāti” (Nīcas novada dome)
Valsts nozīmes ūdensnotekas „Ežurga” rekonstrukcija Sējas novadā (VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi")
Digestāta lagūnas jaunbūve Madonas novadā Sarkaņu pagastā (SIA „Bioenerģija-08”)