lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem par paredzēto darbību ietekmes uz Natura 2000 novērtējumu ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Darbības plūdu riska novēršanai Carnikavas novadā (Carnikavas novada dome)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir darbības plūdu risku novēršanai Carnikavas novadā, kas ietver Carnikavas - Centra un Carnikavas - Salas polderu aizsargdambju un sūkņu staciju rekonstrukciju, kā arī jaunu aizsargdambju un slūžu ierīkošanu Gaujas labajā krastā Gaujas un Siguļu ciemā, Gaujas kreisā krasta nostiprināšanu Carnikavas ciema teritorijā 800 m garā posmā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Paredzētās Darbības aktivitātes risināsies Carnikavas-Centra un Carnikavas-Salas polderu teritorijā Carnikavas, Gaujas un Siguļu ciemos. Paredzētā Darbības Vieta ir sadalīta divās daļās, jo pa vidu to šķērso Gauja. No ZR puses Darbības Vietai piekļaujas dabas parks „Piejūra”. Perspektīvā dambja D-7 Z daļa atradīsies uz robežas starp Gaujas ciemu un dabas parku „Piejūra”. Gaujas krasta nostiprināšana paredzēta tiešā dabas parka „Piejūra” teritorijas tuvumā. Rekonstruējamo dambi D-1 no dabas parka šķir Vecgauja un gar to izvietotā apbūve. Uz D no Carnikavas ciemā paredzētās Darbības Vietas atrodas Laveru ciems, bet uz A no Gaujas un Siguļu ciemu teritorijas, kur plānoti darbi – Dzirnezers.

Carnikavas novada dome, Stacijas ielā 5, Carnikavā
02.08.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
10.10.2011
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
08.11.2011
11.11.2011
09.08.2013
07.01.2013 Carnikavas pamatskolas aktu zālē Nākotnes ielā 1, Carnikavā

2013.gada 27.jūnijā Birojā iesniegti papildinājumi „Plūdu riska novēršanas būvju Carnikavas novadā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra”” -  novērtējuma ziņojumam. Papildinājumi. Karte.

2013.gada 10.maijā pieprasīta papildinformācija.

2013.gada 26.martā Birojā iesniegts „Plūdu riska novēršanas būvju Carnikavas novadā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra”” - aktuālā novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. (Pielikumi)

Paziņojums par „Plūdu riska novēršanas būvju Carnikavas novadā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra”” - aktuālā novērtējuma ziņojuma pieejamību un iesniegšanu birojā. Novērtējuma ziņojums  pieejams šeit.

2013.gada 22.februārī  pieprasīta papildinformācija.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411.

Paziņojums par darbības plūdu risku novēršanas Carnikavas novadā ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu