lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Personas datu apstrāde

Personas datu apstrāde Vides pārraudzības valsts birojā

Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk – birojs) tiek veikta personas datu apstrāde. Lūdzam pirms personu datu iesniegšanas birojā izlasīt šo paziņojumu un piekrist (ja attiecināms) savu personas datu apstrādei birojā.

Informējam, ka birojs veiks Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, sabiedrības interesēs, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem nolūkiem.

Birojā apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības un rūpējas par biroja rīcībā esošo personas datu drošību. Birojā īsteno drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, to izpaušanu vai citu prettiesisku personu datu izmantošanu. Birojā tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana un integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Šim nolūkam birojs izmanto samērīgas un piemērotas organizatoriskas, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu birojā  apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām  prasībām.

Ja Jūsu personas datu apstrāde notiek uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šādu piekrišanu. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes nolūkiem, tie tiks dzēsti. Īstenojot glabāšanas ierobežojuma principu, birojs ievēro nosacījumu, ka, beidzoties vienam nolūkam, var rasties jauni leģitīmi nolūki, kas var pamatot nepieciešamību personas datus glabāt ilgāk – arī pēc pamatnolūka sasniegšanas. Šādā gadījumā birojs pārvērtē personas datu apstrādes apjoma atbilstību jaunā nolūka sasniegšanai.

Birojs var apstrādāt šādus personas  datus elektroniski  vai papīra formā:

· personas kontaktinformācija, balstoties uz atbilstošu tiesisko pamatu;

· personas dati, kas nepieciešami personāla atlasei.

Birojs Jūsu personas datus uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams to nolūku un mērķu sasniegšanai, kuriem personas dati iegūti vai tik ilgi, cik ir noteikts normatīvajos aktos. Biroja amatpersonas un darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar biroja iekšējām kārtībām.

Ar biroja datu aizsardzības speciālistu iespējams sazināties, rakstot uz e-pasta adresi das@varam.gov.lv. Sūdzību gadījumā par personas datu apstrādi birojā Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.