lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija


Informācija par labākajiem pieejamajiem
tehniskajiem paņēmieniem


Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (latviešu valodā – LPTP, angļu valodā – BAT) un to izvēle attiecībā uz A kategorijas piesārņojošām darbībām noteikta likuma “Par piesārņojumu” 21.pantā.

Eiropas Komisija 1998.gadā ir izveidojusi specializētu biroju Seviļā (Spānija), kas izstrādā un regulāri papildina nozaru LPTP aprakstus.

Nepieciešamības gadījumā (ja Eiropas Komisija vēl nav izstrādājusi attiecīgos LPTP) ieteicams izmantot Īrijas Vides Aizsardzības Aģentūras (Environmental Protection Agency, 1996) izdotos LPTP nozaru aprakstus un Pasaules bankas “Piesārņojuma novēršanas un samazināšanas rokasgrāmata” (Pollution Prevention and Abatement Handbook, 1998) izdotos LPTP vadlīniju aprakstus.

B kategorijas piesārņojošām darbībām piemēro tīrākas ražošanas pasākumus, kas nodrošina atkritumu samazināšanu un izejmateriālu, ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, ūdens un enerģijas patēriņa samazināšanu, bīstamo ķīmisko vielu aizstāšanu, otrreizējo izejmateriālu izmantošanu vai pārstrādi. Tīrākas ražošanas pasākumu noteikšanai iespējams izmantot iepriekšminētos avotus, kā arī avotus, kas minēti sadaļā Saites

Vides pārraudzības valsts birojā ir pieejami Seviļā izstrādātie nozaru LPTP apraksti kā dokumentālā tā elektroniskā formā. Plašāku informācija par LPTP iespējams iegūt: indra.kramzaka@vpvb.gov.lv .

- Eiropas Komisijas izstrādātie un formāli apstiprinātie nozaru LPTP apraksti
- Īrijas Vides aizsardzības aģentūras izdotie LPTP apraksti
- Pasaules bankas “Piesārņojuma novēršanas un samazināšanas rokasgrāmata” izdotie LPTP vadlīniju apraksti
- Helsinku komisijas rekomendācijas(HELCOM)
- Labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) ieviešanas termiņi A kategorijas iekārtām