lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

IPNK procedūra

Atbilstoši 2010.gada 30.novembra MK noteikumiem nr.1082 "Kārtība. kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"

lippc_sh