lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

LPTP vadlīnijas

Eiropas Komisijas izstrādāto nozaru labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumenti un to secinājumi

Vēršam uzmanību, ka, pārskatot nozaru labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijas (LPTP), tiek pieņemti Eiropas Komisijas lēmumi par LPTP secinājumiem. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 2. punktu un Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 63.2. punktu atļaujas nosacījumu pārskatīšana un iekārtas darbības atbilstība LPTP jānodrošina ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc attiecīgo secinājumu publicēšanas. Līdz ar to pēc attiecīgo secinājumu publicēšanas (secinājumus publicē visās ES valodās) operatoram ir jāizvērtē iekārtas darbības atbilstība, nepieciešamie pārveidojumi, jāsastāda plāns prasību ieviešanai un jāvēršas Valsts vides dienesta atbilstošajā reģionālajā vides pārvaldē (Pārvalde) ar iesniegumu par atļaujas nosacījumu pārskatīšanu piesārņojošas darbības veikšanai.

Pārvalde, pārskatot atļaujas nosacījumus piesārņojošas darbības veikšanai, ņem vērā visus jaunos vai atjaunotos secinājumus par LPTP, kas piemērojami iekārtā.

Aicinām nozaru nevalstisko organizāciju pārstāvjus, komersantus un citus interesentus iesaistīties LPTP pārskatīšanas un atjaunināšanas procesā. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) 13. panta 1. punktu Eiropas Komisija organizē informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, Eiropas Komisiju, kā arī attiecīgo nozaru nevalstiskajām organizācijām ar mērķi izstrādāt, pārskatīt un atjaunināt LPTP atsauces dokumentus, kas veicina vides aizsardzību. Savlaicīgi sekojot līdzi un iesaistoties LPTP izstrādes procesā, sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja labāk izprast paredzētās prasības, kā arī ietekmēt LPTP saturu, savlaicīgi sniedzot priekšlikumus par LPTP projektiem. Aktuālā informācija attiecībā uz vadlīniju dokumentiem par LPTP ir pieejama Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra tīmekļvietnē http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/  un šajā tīmekļvietnes sadaļā.