lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

LPTP Vadlīniju saraksts

Eiropas Komisijas izstrādāto nozaru labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumenti un to secinājumi

Atkritumu sadedzināšana	   Secinājumi par LPTP
  Waste Incineration 
Atkritumu pārstrāde		Secinājumi par LPTP
  Waste Treatment
Cementa, kaļķa un magnija oksīda ražošana  Secinājumi par LPTP
  MK 29.04.2014. noteikumi Nr.224
  Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide 
Celulozes, papīra un kartona rūpniecība  Secinājumi par LPTP
  MK 05.07.2016. noteikumi Nr.430 
  Production of Pulp, Paper and Board
Dzelzs un tērauda rūpniecība	 Secinājumi par LPTP
   MK 18.02.2014. noteikumi Nr.102 
  Iron and Steel Production  

Emisijas no uzglabāšanas vietām
   Emissions from Storage
Energoefektivitāte
   Energy Efficiency
Ekonomikas un vides faktoru mijiedarbība
   Economics and Cross-Media Effects
Intensīvā mājputnu un cūku audzēšana	Secinājumi par LPTP
   Intensive Rearing of Poultry and Pigs 
Hlora - sārmu rūpniecība	Secinājumi par LPTP
    Production of Chlor - alkali   
Karstās velmēšanas iekārtas un kalšanas cehi
   Smitheries and Foundries Industry
Keramikas rūpniecība
   Ceramic Manufacturing Industry
Koksnes plākšņu ražošana	Secinājumi par LPTP
   Wood - based Panels Production
Krāsaino metālu apstrāde	Secinājumi par LPTP
  Non-ferrous Metals Industries 
Lielās sadedzināšanas iekārtas 	Secinājumi par LPTP
   Large Combustion Plants 
Liela apjoma organisko ķīmisko vielu ražošana	  Secinājumi par LPTP
    Production of Large Volume Organic Chemicals
Lopkautuves un dzīvnieku atkritumproduktu rūpniecība
   Slaughterhouses and Animal By-products Industries

Neorganisko pamatvielu — amonjaka, skābju un minerālmēslu ražošanai Large Volume Inorganic Chemicals -Ammonia Acids and Fertilisers

Neorganisko pamatvielu – cietvielu un citu vielu–ražošana    Large Volume Inorganic Chemicals-Solids and Other Industry

Melno metālu rūpniecība
   Ferrous Metals Processing Industry

Metālu un plastmasu virsmas apstrāde
   Surface Treatment of Metals and Plastics
Miecēšanas nozare 	 Secinājumi par LPTP
   MK 14.04.2015 noteikumi Nr. 191
  Tanning of Hides and Skins  
Naftas un dabas gāzes pārstrādes rūpniecība 	 Secinājumi par LPTP  
Refining mineral Oil and GAS

No RED iekārtām gaisā un ūdenī emitēto vielu monitorings   Monitoring of Emissions to AIR and Water from IED Installations

Pārtikas, dzērienu un piena rūpniecība 	Secinājumi par LPTP
   Food, Drink and Milk Industries 
Polimēru ražošana
   Production of Polymers
Rūpnieciskās dzesēšanas sistēmas
   Industrial Cooling Systems
Smalkās organiskās sintēzes produktu ražošana Manufacture of Organic Fine Chemicals  
Speciālas nozīmes neorganiskas vielas 
  Production OF Speciality Inorganic chemicals
Stikla ražošana	  Secinājumi par LPTP 
   MK 10.12.2013 noteikumi Nr.1416
Manufacture of Glass 
Tekstilrūpniecība 
  Textiles Industry 
Virsmu apstrāde, izmantojot organiskos šķidinātājus, tostarp koksni un koka
 izstrādājumus, kas piesucināti ar ķimiskām vielām
    Surface Treatment Using Organic Solvents including Wood and Wood
    Products Preservation with Chemicals  
Vispārizmantojamas notekūdeņu un atlikumgāzu attīrīšanas/apsaimniekošanas
 ķimiskās rūpniecības nozare		Secinājumi par LPTP
  Common waste Water and Waste Gas Treatment/Management 
   Systems in the chemical Sector
Vispārizmantojamas notekūdeņu un atlikumgāzu ķīmiskās rūpniecības nozare
Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector