lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

LPTP Vadlīniju saraksts

Eiropas Komisijas izstrādāto nozaru labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumenti un to secinājumi

Atkritumu sadedzināšana
   Waste Incineration 
Atkritumu pārstrādes nozare	
   Waste Treatments Industries 
Cementa, kaļķa un magnija oksīda ražošana  Secinājumi par LPTP
   MK 29.04.2014. noteikumi Nr.224
   Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries 
Celulozes, papīra un kartona rūpniecība  Secinājumi par LPTP
   Production of Pulp, Paper and Board
Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošana kalnrūpniecībā
     Management of Tailing and Waste – Rock in Mining Activities
Dzelzs un tērauda rūpniecība MK 18.02.2014. noteikumi Nr.102 
   Iron and Steel Production
   BATC (BAT Counclusions)

Emisijas no uzglabāšanas vietām
    Emissions from Storage
Energoefektivitāte
    Energy Efficiency
Ekonomikas un vides faktoru mijiedarbība
    Economic and Cross-Media Effects
Intensīvā mājputnu un cūku audzēšana	Secinājumi par LPTP
    Intensive Rearing of Poultry and Pigs 
Hlora - sārmu rūpniecība
    Chlor - Alkali Manufacturing Industries
       BATC (BAT Counclusions)
Karstās velmēšanas iekārtas un kalšanas cehi
    Smitheries and Foundries Industry
Keramikas rūpniecība
    Ceramic Manufacturing Industry
Koksnes plākšņu ražošana	Secinājumi par LPTP
     Wood - based Panels Production
Krāsaino metālu apstrāde	Secinājumi par LPTP
   Non-ferrousMetals Processing Industry 
Lielās sadedzināšanas iekārtas 	Secinājumi par LPTP
    Large Combustion Plants 
Liela apjoma organisko ķīmisko vielu ražošana
  BATC (BAT conslusions) 
   Production of large volume organic chemicals 
Lopkautuves un dzīvnieku atkritumproduktu rūpniecība
     Slaughterhouses and Animal By-products Industries

Neorganisko pamatvielu — amonjaka, skābju un minerālmēslu ražošanai Large Volume Inorganic Chemicals -Ammonia Acids and Fertilisers

Neorganisko pamatvielu – cietvielu un citu vielu–ražošana    Large Volume Inorganic Chemicals-Solids and Other Industry

 Melno metālu rūpniecība
     Ferrous Metals Processing Industry

Metālu un plastmasu virsmas apstrāde
     Surface Treatment of Metals and Plastics
Miecēšanas nozare 	 MK 14.04.2015 noteikumi Nr. 191
     Tanning of Hides and Skins
   BATC (BAT Counclusions)  
Naftas un dabas gāzes pārstrādes rūpniecība 	 Secinājumi par LPTP  
Refining mineral Oil and GAS

 No RED iekārtām gaisā un ūdenī emitēto vielu monitorings   Monitoring of Emissions to AIR and Water from IED Installations

Pārtikas, dzērienu un piena rūpniecība
    Food, Drink and Milk Industries 
Polimēru ražošana
     Production of Polymers  
Rūpnieciskās dzesēšanas sistēmas
    Industrial Cooling Systems
Smalkās organiskās sintēzes produktu ražošana Manufacture of Organic Fine Chemicals  
Speciālas nozīmes neorganiskas vielas 
   Manufacture of Organic Fine Chemicals   
Stikla ražošana 
   BATC (BAT Counclusion)
Manufacture of Glass 
Tekstilrūpniecība 
  Textiles Industry 
 Virsmu apstrāde ar organiskajiem šķīdinātājiem 
 Surface Treatment Using Organic Solvents 
Vispārizmantojamas notekūdeņu un atlikumgāzu attīrīšanas/apsaimniekošanas
  ķīmiskās rūpniecības nozare 
  BATC (BAT Conclusion) 
Common waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the chemical Sector
Vispārizmantojamas notekūdeņu un atlikumgāzu ķīmiskās rūpniecības nozare
Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector