lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Saites


Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) vadlīnijas (izmantojamas siltumnīcefekta gāzu (SEG) novērtējumam):

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/wetlands/

Videi draudzīgs „iepirkums”
Ekomarķējuma buklets
Informācija par Ekomarķējumu Eiropas komisijas web-lapā

Saites par Stratēģisko IVN:

Planning and Environmental Policy Group
Environment Agency
UK Public consultation for offshore energy licensing
Strategic Environmental Assessment Information Services
Strategic Environmental Assessment and Adaption to Climate Change


Saites integrētai pieejai piesārņojuma novēršanas un kontroles jomā:

ASV Vides aizsardzības aģentūras piesārņojošo vielu emisiju faktoru datu bāze
Austrālijas Vides un kultūras aizsardzības departamenta piesārņojošo vielu emisijas datu bāze
Eiropas IPPC biroja mājaslapa
Eiropas Savienības mājaslapa
"EPA" Vides aizsardzības aģentūras mājaslapa
Informācija par videi draudzīgām tehnoloģijām (UNEP)
Integrētā pieejā piesārņojuma novēršanai un kontrolei ieviešana Igaunijā
NACE kodi