lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Iesnieguma forma

Metodiskie norādījumi:

Guidance to SEA in practice angļu valodā
Saīsināts latviešu valodā

Guidance and research (European Commision)

Resorce Manual to support Application of the SEA Protocol

Vides aspekti, kuriem būtu jāpievērš uzmanība plānojot, būvējot un ekspluatējot vēja turbīnu parkus jūrā. Juris Aigars. PhD Bioģeoķīmija

Vadlīniju izstrāde vēja elektrostaciju ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai Latvijas apstākļos. /Atskaite/ SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Vadlīnijas vēja elektrostaciju ietekmes uz vidi novērtējumam un rekomendācijas prasībām vēja elektrostaciju būvniecībai. SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Wind energy developments and NATURA 2000

Cita informācija:

- Baltic Climat (klimata izmaiņas un to integrācija plānošanā)

Guidance document on Inland waterway transport and Natura 2000 (EK)

Guidance on the Application of the Environmental  Impact Assessment Procedure for Large-scale Transboundary Projects