lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lēmumi

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Lēmumi par piemērošanu / Lēmumi par nepiemērošanu /
Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
4-02/1 13.01.2020 Detālplānojums nekustamā īpašuma “Alki” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā Ventspils novada pašvaldība
4-02/7 14.02.2020 Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi Stopiņu novada pašvaldība
4-02/8 24.02.2020 Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumi Talsu novada pašvaldība
4-02/11 27.02.2020 Lokālplānojums nekustamā īpašuma "Acones mežs" (kadastra Nr.8031 013 0403) teritorijas daļā, Salaspils novadā Salaspils novada pašvaldība
4-02/17 06.04.2020 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde”
4-02/21 14.04.2020 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2021. – 2027. gadam Kurzemes plānošanas reģions
4-02/22 14.04.2020 Detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Jaunvarkaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088007 0017 Salas pagastā, Babītes novadā Babītes novada pašvaldība
4-02/23 14.04.2020 Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam un Liepājas pilsētas attīstības programma 2021.–2027. gadam Liepājas pilsētas dome
4-02/27 12.05.2020 Lokālplānojums Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamiem īpašumiem ar kadastra numuriem 98660100034, 98660100069, 98660100009 Ventspils novada dome
4-02/28 12.05.2020 Lokālplānojums Ventspils novada Tārgales pagastā nekustamiem īpašumiem ar kadastra numuriem 9866 023 0051, 9866 023 0052, 9866 023 0053 Ventspils novada dome
4-02/29 12.05.2020 Lokālplānojums Ventspils novada Tārgales un Popes pagasta nekustamiem īpašumiem ar kadastra numuriem 98660100076, 98660100100, 98660100110, 98660100105, 98660100098, 98660150009, 98660150097, 98660150109, 98660150089, 98660150104, 98660150060 u.c. Ventspils novada dome
4-02/30 12.05.2020 Lokālplānojums Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamiem īpašumiem ar kadastra numuriem 98660100081, 98660100048, 98660100056, 98660100095 Ventspils novada dome
4-02/31 12.05.2020 Lokālplānojums Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 98660100053 Ventspils novada dome
4-02/36 22.05.2020 Rīgas attīstības programma 2021. – 2027. gadam Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/37 10.06.2020 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde”
4-02/38 26.06.2020 Detālplānojuma zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi” grozījumi Ogres novada dome
4-02/40 10.07.2020 Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2021.-2027. gadam Vidzemes plānošanas reģions
4-02/42 13.07.2020 Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumi Ventspils novada pašvaldība
4-02/49 19.08.2020 Lokālplānojums nekustamam īpašumam Granīta ielā 35 k-1 (kadastra Nr. 8031 001 0397) Aconē, Salaspilī Salaspils novada dome
4-02/52 26.08.2020 Detālplānojums nekustamā īpašuma “Zīles” sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1101, Mežāres, Babītes novadā Babītes novada pašvaldība
4-02/61 28.09.2020 Ādažu novada attīstības programma 2021.–2027. gadam Ādažu novada pašvaldība