lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Monitorings

Metodiskie norādījumi

Monitoringa ziņojuma forma

2018.gadā Vides pārraudzības valsts birojā iesniedzamie plānošanas dokumentu realizācijas ietekmes uz vidi novērtējuma (monitoringa) ziņojumi (saskaņā ar 23.03.2004. MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” VIII nodaļu).