lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Monitoringa ziņojumi

2021. gadā Vides pārraudzības valsts birojā iesniegtie monitoringa ziņojumi

Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums

2020. gadā Vides pārraudzības valsts birojā iesniegtie monitoringa ziņojumi

Attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam monitoringa ziņojums

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam monitoringa ziņojums

Jelgavas novada Attīstības programmas 2017. - 2023. gadam monitoringa ziņojums

Ilūkstes  novada teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam monitoringa ziņojums

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2016. gada grozījumu vides monitoringa ziņojums

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums

Jelgavas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2007.-2020. gadam, Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumua 2009.-2021.gadam grozījumu un Jelgavas pilsētas integrētās attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums

 Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums (latviešu valodā) 

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums (angļu valodā)

2019. gadā Vides pārraudzības valsts birojā iesniegtie monitoringa ziņojumi

Rundāles novada Teritorijas plānojuma 2012. -2025. gadam un Attīstības programmas 2012.-2018. gadam monitoringa ziņojums

Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam un Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam monitoringa ziņojums

Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam ar grozījumiem monitoringa ziņojums

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam monitoringa ziņojums

Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam monitoringa ziņojums

Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna un plūdu riska pārvaldības plāna 2016.-2021. gadam monitoringa ziņojums

Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna un plūdu riska pārvaldības plāna 2016.-2021. gadam monitoringa ziņojums

Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna un plūdu riska pārvaldības plāna 2016.-2021. gadam monitoringa ziņojums

Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna un plūdu riska pārvaldības plāna 2016.-2021. gadam monitoringa ziņojums

Beverīnas novada attīstības stratēģijas 2012.-2024. gadam, Beverīnas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam un Beverīnas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam monitoringa ziņojums

Rucavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam monitoringa ziņojums

Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma monitoringa ziņojums

Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam monitoringa ziņojums

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums

Madonas novada attīstības programma 2013. - 2020. gadam un Madonas novada teritorijas plānojums 2013. - 2025. gadam

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2024.-2025. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums

Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam monitoringa ziņojums

Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam monitoringa ziņojums

Krustpils novada teriorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam monitoringa ziņojums

Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2012.-2018. gadam un Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam monitoringa ziņojums

Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam ar grozījumiem monitoringa ziņojums

Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu monitoringa ziņojums

Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam monitoringa ziņojums

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. gadam monitoringa ziņojums

Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2015.-2020.gadam monitoringa ziņojums

Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam monitoringa ziņojums

Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam monitoringa ziņojums

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam monitoringa ziņojums

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam monitoringa ziņojums

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam monitoringa ziņojuma kopsavilkums

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam monitoringa ziņojums (angļu valodā)

2018.gadā Vides pārraudzības valsts birojā iesniegtie monitoringa ziņojumi

Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2015.-2030.) un Rojas novada attīstības programmas (2015.-2021.) īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums

Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam monitoringa ziņojums

Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam monitoringa ziņojums

Smiltenes novada Variņu pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam monitoringa ziņojums

Smiltenes novada Palsmanes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam monitoringa ziņojums

Daugavpils pilsētas attīstības programmas "Mana pils-Daugavpils" 2014.-2020.gadam un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam monitoringa ziņojums

Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013. -2024. gadam monitoringa ziņojums

Auces novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018. gadam un Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam monitoringa ziņojums

Garkalnes novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam un Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam monitoringa ziņojums

Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam monitoringa ziņojums

Ogres novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam monitoringa ziņojums

Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam monitoringa ziņojums

Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Liepājas pilsētas attīistības programmas 2015.-2020. gadam monitoringa ziņojums

Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020. gadam monitoringa ziņojums

Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam monitoringa ziņojums

Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam un Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam monitoringa ziņojums

2017.gadā Vides pārraudzības valsts birojā iesniegtie monitoringa ziņojumi

 Skrīveru novada teritorijas plānojuma monitoringa ziņojums

Pļaviņu pilsētas teritorijas plānojuma monitoringa ziņojums

Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam un Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam monitoringa ziņojums.

Pielikumi Bauskas novada plānošanas dokumentu ziņojumu monitoringam

Raunas novada Raunas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam monitoringa ziņojums

Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2007.-2016.gadam monitoringa ziņojums

Valkas novada attīstības programmas un Valkas novada teritorijas plānojuma 2010.-2022.gadam monitoringa ziņojums

Mērsraga novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam  monitoringa ziņojums

Latgales stratēģijas 2035 un Latgales programmas 2010.-2017.gadam monitoringa ziņojums

Sējas novada teritorijas plānojuma monitoringa ziņojums

Gulbenes novada Daukstu pagasta teritorijas plānojuma2005.-2017.gadam monitoringa ziņojums

Gulbenes novada Stradu pagasta teritorijas plānojuma monitoringa ziņojums

Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam monitoringa ziņojums

Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam monitoringa ziņojums

Rīgas teritorijas plānojuma 2006-2018.gada monitoringa ziņojums

Nacionālās attīstības plāna 2014.-2020.gadam (apstiprināts ar Saeimas 2012.gada 20.decembra lēmumu) īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Pielikums Nr.1 Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam

Pielikums Nr.2 Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam

Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam monitoringa ziņojums

Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam monitoringa ziņojums

2016.gadā Vides pārraudzības valsts birojā iesniegtie  monitoringa ziņojumi

Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam monitoringa ziņojums

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam monitoringa ziņojums

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam monitoringa ziņojums

Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam monitoringa ziņojums

Ogres novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam monitoringa ziņojums

Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam monitoringa ziņojums

Priekuļu novada Liepas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu monitoringa ziņojums

Valsts stratēģiskā ietvardokumenta darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība", "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un "Infrastruktūra un pakalpojumi" monitoringa ziņojums

Rojas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam monitoringa ziņojums

Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam monitoringa ziņojums

Ikšķiles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2011.-2030.gadam, Ikšķiles novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam un Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam  monitoringa ziņojums

Strenču novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam monitoringa ziņojums

Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam monitoringa ziņojums

Grobiņas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam monitoringa ziņojums

Ropažu novada teritorijas plānojuma 2011.-2018.gadam monitoringa ziņojums

Engures novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Engures novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam monitoringa ziņojums