lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu

--

PAZIŅOJUMS PAR Ilūkstes NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA REDAKCIJAS 1.0.UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU

2018. gada 26. aprīlī Ilūkstes novada dome pieņēma lēmumu Nr. 141 “Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017. - 2028. gadam pirmās redakcijas 1.0 un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš teritorijas plānojuma redakcijai 1.0. noteikts no 2018. gada 22. maija līdz 19. jūnijam, Vides pārskata projektam - no 2018. gada 22. maija līdz gada 23. jūnijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 18. jūnijā plkst. 17:30 Ilūkstes novada kultūras centrā, Brīvības ielā 12, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.

Ar teritorijas plānojuma redakciju 1.0.  un Vides pārskata projektu līdz 19.jūnijam var iepazīties pašvaldības administratīvās ēkas pakalpojumu centrā katru darba dienu, pašvaldības darba laikā, bet elektroniskajā vidē - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana", kā arī Ilūkstes novada pašvaldības interneta vietnē www.ilukste.lv .

Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi līdz 19. jūnijam iesniedzami Ilūkstes novada pašvaldībā darba laikā vai nosūtot pa pastu (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novads, LV – 5447), vai elektroniski uz e-pasta adresi: dome@ilukste.lv., vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums un kadastra numurs.