lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Lokālplānojuma zemesgabalam Maksavas ielā (kadastra Nr.01001250221; Nr.01001250267), Rīgā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

--

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 24.pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu, ņemot vērā Rīgas domes 07.07.2015. lēmumu Nr.2766 “Par zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr.01001250221, kadastra Nr.01001250267) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”, Rīgas dome nolemj Nodot zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr.01001250221, kadastra Nr.01001250267) lokālplānojuma redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojumu izstrādājis SIA "pRX" (Tērbatas iela 39-6, Rīga, LV-1011, tel.: 29626362).

Plānošanas dokuments attiecas uz zemes gabaliem Rīgā, Maskavas ielā ,ar kadastra Nr.01001250221 un Nr.01001250267, tā īstenošana ietekmēs minēto zemes gabalu. Publiskās apspriedes termiņš ir 30 dienas no izsludināšanas brīža.

SIVN Vides pārskata projekta materiāli ir pieejami tīmekļa vietnē http://tiny.cc/MaskavasSIVN . Publiskās apspriešanas laikā ar SIVN Vides pārskata projektu izdrukātā veidā būs iespējams iepazīties Rīgas Austrumu izpilddirekcija Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, 1. stāvā, Daugavpils ielā 31, Latgales priekšpilsētā, Rīgā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam iesniegt SIA “Marno J”, Lomonosova ielā 6, Rīgā, LV-1003 vai nosūtot elektroniskā formā uz e-pastu info@artprojekts.lv; Papildu informāciju var saņemt zvanot uz tālruni 67336124 vai rakstot uz e-pastu info@artprojekts.lv.

12.07.2019