lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu" apstiprināšanu

--

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004 .gada 23.marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 28. un 29. punktu, Ogres novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) informē, ka saskaņā ar Pašvaldības domes 2019. gada 15. augusta lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” apstiprināšanu” ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13/2019 “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” tika apstiprināts lokālplānojums “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” (turpmāk – Lokālplānojums). Minētie saistošie noteikumi stājušies spēkā 2019.gada 21.augustā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Saistošie noteikumi būs īstenojami pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto darbību pabeigšanas.

Lokālplānojumu un Vides pārskatu izstrādāja SIA “Reģionālie projekti” (adrese: Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045; tālr: 67320809; tīmekļa vietnes adrese: www.rp.lv).

Ar Lokālplānojuma materiāliem, Vides pārskatu, Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par Vides pārskatu iespējams iepazīties:

1. Pašvaldības tīmekļa vietnē (http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/normativie_akti_un_attistibas_planosanas_dokumenti/lokalplanojumi/?page=0&doc=36972);

2. Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15253 ).

Informatīvais ziņojums par Lokālplānojumu (ietver informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai) pieejams Pašvaldības tīmekļa vietnē (http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/normativie_akti_un_attistibas_planosanas_dokumenti/lokalplanojumi/?page=0&doc=37003).

04.09.2019