lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Smiltenes novada teritorijas plānojuma 2. redakcijas un vides pārskata publisko apspriešanu

--

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr.723, (protokols Nr.13, 10.§.) no 07.11.2019. līdz 29.11.2019. tiek organizēta Smiltenes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21.11.2019. plkst.17:30 Smiltenes novada domes ēkā Pils ielā 2, Smiltenē, sanāksmju zālē.

Ar Teritorijas plānojuma 2.redakcijas un Vides pārskata ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties Smiltenes novadā novada mājas lapā www.smiltene.lv, Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Ar Teritorijas plānojuma 2.redakcijas un Vides pārskata DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Smiltenes novada domē (Dārza iela 3, Smiltene) darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 29.11.2019. (pasta zīmogs, ja sūta pa pastu) plkst.16:00 Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

Elektroniski tīmekļa vietnē – https://geolatvija.lv/geo/tapis vai pa e-pastu dome@smiltene.lv.

Apmeklētājus pieņem domes darba laikā Smiltenes novada domē Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltenē.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, Latvija. Interneta mājaslaphttp://rp.lv/.

Informējam, ka teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana norisinājās no 09.08.2019. līdz 09.09.2019.

07.11.2019