lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Skrīveru novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata sabierisko apspriešanu

--

Skrīveru novada dome 2019.gada 03.oktobrī pieņēmusi lēmumu “Par Skrīveru novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, kur tika nodots publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Skrīveru novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija un izstrādātais Vides pārskats.

Skrīveru novada dome paziņo par novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.

Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un izstrādātā Vides pārskata publiskā apspriešana ilgs no 2019.gada 21.oktobra līdz 25.novembrim. Informācija par publisko apspriešanu pieejama Skrīveru novada domes tīmekļa vietnē http://www.skriveri.lv/lv/par-publiskas-apspriesanas-sanaksmi/, Skrīveru novada pašvaldības izdevumā “Skrīveru Vārds” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 05.novembrī, plkst.18.30, Skrīveru kultūras centra mazajā zālē (adrese: Andreja Upīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru novadā).

Ar Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un izstrādātā Vides pārskata materiāliem iespējams iepazīties Skrīveru novada domē – Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā darbadienās: pirmdienās 8:00-13:00 un 14:00-18:00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00-13:00 un 14:00-17:00; piektdienās 8:00-15:00. Elektroniskā formā tie publicēti Skrīveru novada domes tīmekļa vietnē http://www.skriveri.lv/lv/par-publiskas-apspriesanas-sanaksmi/ un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi iesniedzami Skrīveru novada domē Daugavas ielā 59, Skrīveros, sūtot pa pastu Skrīveru novada domei (Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV5125), sūtot elektroniski uz adresi dome@skriveri.lv vai iesniedzot Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvia.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana” (TAPIS) līdz 2019.gada 25.novembrim.

07.11.2019