lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un precizētā vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

--

Ķekavas novada dome 2019.gada 7.novembrī pieņēmusi lēmumu “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Līdz ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, publiskā apspriešana notiks arī Ķekavas novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata precizētajam projektam.

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Izstrādātais Vides pārskats ir dokuments, kurā kompleksi vērtēta Ķekavas novada teritorijas plānojuma ieviešanas iespējamā ietekme uz vidi, nodrošinot, ka vides vērtības tiek atbilstoši integrētas plānošanas dokumentā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019.gada 19.novembra līdz 18.decembrim (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

2.decembrī plkst. 18.00 Doles Tautas namā (adrese: Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads)

3.decembrī plkst. 18.00 Katlakalna Tautas namā (adrese: Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads)

4.decembrī plkst. 18.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā (adrese: “Skola”, Daugmale, Daugmales pagasts., Ķekavas novads)

5.decembrī plkst. 18.00 Baložu vidusskolas Stikla zālē (adrese: Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads)

Aicinām izvēlēties sanāksmi pēc interesējošajai teritorijai (piemēram, apdzīvotai vietai vai konkrētam īpašumam) tuvākās sanāksmes norises vietas.

Ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata precizētā projekta materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē, Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādātājs ir SIA “METRUM” (adrese: Ģertrūdes iela 47 – 3, Rīga, LV-1011, www.metrum.lv, Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja no SIA “METRUM” puses Māra Kalvāne, tālr. 27014811).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu):

· Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123);

· Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē (adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128);

· Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē (adrese: “Salnas”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124);

· novads@kekava.lv – ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu) parakstītu dokumentu;

· Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām.

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (kontaktpersonas: Juris Križanovskis, tālr. 27841097, Līga Sēja, tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

19.11.2019