lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

--

Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar 2019. gada 19. decembra Siguldas novada domes lēmumu “Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grozījumu 1. redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.18, 22.§) publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grozījumu 1.redakcija un vides pārskata projekta redakcija.

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Izstrādātais Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesā sagatavots Vides pārskats, kurā kompleksi vērtēta Siguldas novada teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu ieviešanas iespējamā ietekme uz vidi, nodrošinot, ka vides vērtības tiek atbilstoši integrētas plānošanas dokumentā.

Publiskās apspriešanas termiņš no­teikts: no 10.01.2020. līdz 10.02.2020.

Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas sanāk­sme notiks: 30.01.2020. plkst.18.00, Siguldas novada kultūras centrā “Siguldas Devons”, zālē “Digiti”, Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.

Ar Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu 1.redakciju un vides pārskata projekta redakciju publiskās ap­spriešanas laikā elektroniskā formātā un izdrukātā formātā varēs iepazīties:

ü valsts vieno­tajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

ü Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv

ü Siguldas novada paš­valdības Būvniecības kontroles nodaļā, Zinātnes iela 7, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., darba dienās pašvaldības darba laikā

ü PA “Siguldas Attīstības aģentūra”, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., darba dienās pašvaldības darba laikā

ü Allažu pagasta pārvalde, Birzes iela 4, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., darba dienās pašvaldības darba laikā

ü Mores pagasta pārvaldē, Siguldas iela 11, More, Mores pag., Siguldas nov., darba dienās pašvaldības darba laikā

ü Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas nov., darba dienās un sestdienās Pakalpojumu centra darba laikā

Rakstiski priekšlikumi vai atsauksmes publiskās apsprie­šanas laikā iesniedzami:

ü elektroniski nosūtāmi izmantojot www.geolatvija.lv Teritorijas attīstības plānošana _ Piedalīties apspriešanā (t.sk. iesniegt priekšlikumu)

ü elektroniski nosūtāmi uz e-pastu: pasts@sigulda.lv

ü Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, pirmdienās un ceturtdienās 8-18, otrdienās, trešdienās un piektdienās 8-17, sestdienās 9-12

ü Allažu un Mores pagastu pārvaldēs pirmdienās un ceturtdienās 8-13 un 14-18

ü Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pirmdienās un ceturtdienās 8-13 un 14-18, otrdienās un trešdienās 8-13 un 14-17, piektdienās 8-14

Apmeklētāju pieņemšana:

ü Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes iela 7, Peltes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pirmdienās un ceturtdienās 8-13 un 14-18

Teritorijas plānojuma grozījumu un vides pārskata izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, LV-1045 sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.

Kontaktpersona: Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Zaiga Jēkabsone, tālr. 67800959, e-pasts: zaiga.jekabsone@sigulda.lv

10.01.2020