lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par lokālplānojuma "Jauda-2" publiskās apspriešanas sanāksmes šī gada 16.martā atcelšanu

--

“Ņemot  vērā  2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", Vides pārskata un lokālplānojuma "Jauda-2" publiskās apspriešanas sanāksme šī  gada 16.martā tiek atcelta, aizvietojot ar iespēju interesentiem uzdot jautājumus un saņemt  atbildes telefoniski, zvanot atbildīgajiem speciālistiem iepriekš izsludinātajā sanāksmes norises laikā - 16.martā no  plkst. 17.30 – 18.30:  

- Inčukalna pašvaldības speciālistei, lokālplānojuma izstrādes vadītājai :  Maija Bērziņai, mob. 27343232

- lokālplānojuma  izstrādātāja  SIA „Knokk Knokk” pārstāvim  Kārlim Bedrītim, mob.26435952

- SIVN  Vides pārskata izstrādātājas SIA “Grupa93” pārstāvei  Ingai Gavenai, mob. 29545377

Uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes tiks fiksētas protokolā un būs  publiski pieejamas  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Citas iespēja viedokļu un priekšlikumu izteikšanai  par apspriešanā nodotajiem dokumentiem  līdz publiskās apspriešanas termiņa ( 2.aprīlis) noslēgšanās – bez izmaiņām:  https://www.incukalns.lv/public/lat/aktualitates/3979/

16.03.2020