lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grozījumu izstrādes uzsākšanu

...

      Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk – MKN Nr.157) 3.punktu, paziņo, ka, pamatojoties uz Pašvaldības domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumu Nr.69 (protokols Nr.3, 13.§), ir uzsākta Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (2017.gada) (turpmāk- teritorijas plānojums) grozījumu izstrāde, apstiprināts izstrādes darba uzdevums un vadītājs (skatīt pielikumu).

Ņemot vērā to, ka Valmiera ir republikas pilsēta, teritorijas plānojuma grozījumiem tiks veikts ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums, saskaņā ar MKN Nr.157 2.2.1.punktu, kas nosaka, ka stratēģiskais novērtējums ir nepieciešams republikas pilsētu teritorijas plānojumiem.

Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem –  Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), var iepazīties, kā arī informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv, kā arī Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv un informatīvajā izdevumā “Valmiera”.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāja – Pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Pilsētplānošanas nodaļa” ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja Dace Elbrete, tālrunis: +371 64210681, +371 27334425 e-pasts: dace.elbrete@valmiera.lv.


18.03.2020